جمله کوتاه انگلیسی درباره خدا با ترجمه مناسب کپشن و استوری

جمله کوتاه درباره خدا

حس عشق و مقدسی که در درون هر انسانی وجود دارد ناشی از عشق سراسری به خداوند می باشد که در ذات بشریت نهاده است و از روح و زیبایی خود در ما دمیده است… اما زیبایی آن در متفاوت بودن تصویر ذهنی هر انسانی نسب به خدای متعال می باشد. ما به عنوان بنده ی او تنها میتوانیم زیبایی و عشق او را در جملات و کلماتی هر چند قاصر به تصویر بکشیم.

اگر به دنبال جملات کوتاه انگلیسی درباره خداوند می گردید جای درستی آمده اید. در این پست جملات کوتاه انگلیسی درباره خدا با ترجمه را گردآوری کرده ایم.

جملات کوتاه انگلیسی درباره خدا با معنی

 

God is love, God proved his loved not by his need of us , but by his giving to us

خدا عشق است ، خدا عشق خود را نه با نیاز به ما، بلکه با دادن به ما ثابت کرد.

جمله کوتاه انگلیسی در مورد خدا

It is amazing – and significant – that God always does His work through a man

شگفت آور است – و قابل توجه – که خدا همیشه کار خود را از طریق یک بشر انجام می دهد.

بیشتر بخوانید :  عکس نوشته تشکر از خدا

So as well as talking to God, you also need to listen

علاوه بر صحبت با خدا ، باید گوش دهید.

جملات کوتاه انگلیسی در مورد خدا

“I don’t stand for black man’s side, I don’t stand for white man’s side, I stand for God’s side”

“من برای طرف سیاه پوست نیستم ، من برای طرف سفید پوست نیستم ، من طرف خدا هستم.”

The beauty of the character of God is that every one of His attributes complements each other

زیبایی شخصیت خدا این است که هر یک از صفات او مکمل یکدیگر هستند

جمله های کوتاه انگلیسی درباره خدا

God wants us to know that life is a series of beginnings, not endings. Just as graduations are not terminations, but commencements. Creation is an ongoing process, and when we create a perfect world where love and compassion are shared by all, suffering will cease.

خدا می خواهد ما بدانیم که زندگی یک سری شروع است ، نه پایان. همانطور که فارغ التحصیلی پایان کار نیست ، بلکه شروع کار است. آفرینش یک روند مداوم است ، و هنگامی که ما جهانی کامل ایجاد کنیم که در آن عشق و عطوفت بین همه تقسیم شود ، رنج ها متوقف خواهد شد

Listen to God with a broken heart. His not only the doctor who mends it but also the father who wipes away the tears

 با قلب شکسته به حرف خدا گوش کن. نه تنها پزشکی که آن را ترمیم می کند بلکه پدری است که اشک را پاک می کند.

God is the source of all power, and prayer is essential to experiencing His power in our lives

خدا منبع تمام قدرت هاست، و نماز به تجربه قدرت او در زندگی ما ضروری است.

Never lose an opportunity of seeing anything beautiful, for beauty is God’s handwriting

هرگز فرصت دیدن هر چیز زیبایی را از دست ندهید ، زیرا زیبایی دست خط خداست.

Many times, the decisions we make affect and hurt your closest friends and family the most. I have a lot of regrets in that regard. But God has forgiven me, which I am very thankful for. It has enabled me to forgive myself and move forward one day at a time

بسیاری از اوقات ، تصمیماتی که می گیریم بیشترین تأثیر را روی نزدیک ترین دوستان و خانواده شما می گذارد. من از این نظر بسیار پشیمانم. اما خدا مرا بخشیده است ، که از آن بسیار سپاسگزارم. این باعث شده است که خودم را ببخشم و روزی یک باره جلو بروم

جمله کوتاه به انگلیسی درباره خدا

Our attitude toward God is completely determined by our mental picture of God

نگرش ما نسبت به خدا کاملاً با تصویر ذهنی ما از خدا تعیین می شود

 Be strong, believe in freedom and in God, love yourself, understand your sexuality, have a sense of humor, masturbate, don’t judge people by their religion, color or sexual habits, love life and your family

قوی باشید ، به آزادی و به خدا ایمان داشته باشید ، خود را دوست داشته باشید ، رابطه جنسی خود را درک کنید ، شوخ طبعی داشته باشید ، خودارضایی کنید ، مردم را بر اساس دین ، ​​رنگ یا عادت های جنسی آنها قضاوت نکنید ، زندگی و خانواده خود را دوست داشته باشید.

بیشتر بخوانید : متن خاص در مورد خدا

In the name of God, stop a moment, cease your work, look around you

به نام خدا ، لحظه ای متوقف شوید ، کار خود را متوقف کنید ، به اطراف خود نگاه کنید.

Whenever I’m confused about something, I ask God to reveal the answers to my questions, and he does

هر وقت در مورد موضوعی گیج شدم ، از خدا می خواهم که پاسخ سوالاتم را فاش کند و او این کار را می کند.

جمله زیبا و کوتاه انگلیسی درباره خدا

Woman is a ray of God. She is not that earthly beloved: she is creative, not created

زن پرتوی خداست. او آنقدر محبوب زمینی نیست: خلاق است، خلق نشده است.

جمله کوتاه درباره خدا

بیشتر بخوانید : متن استوری برای خدا

Listen to God and do what he say

به سخنان خدا گوش فرا دهید و آنچه را که او می گوید انجام دهید.

“Always, everywhere God is present, and always He seeks to discover Himself to each one.”   A.W. Tozer

همیشه و در همه جا خدا حضور دارد و در تلاش است تا خود را به نمایان کند – ای. دبلیو تازر

بیشتر بخوانید : شعر عربی درباره خدا

“There is no one who is insignificant in the purpose of God.” Alistair Begg

هیچ کس در مقصود خدا بی‌اهمیت نیست – آلیستر بگ

جمله کوتاه درباره خدا

“The greater your knowledge of the goodness and grace of God on your life, the more likely you are to praise Him in the storm.” Matt Chandler

هرچه دانش شما از حسن و شکوه خدا در زندگی بیشتر باشد، در سختی‌ها و طوفان‌های زندگی بیشتر او را حمد و ستایش خواهید کرد – مت چندلر

“God does not give us everything we want, but He does fulfill His promises, leading us along the best and straightest paths to Himself.” Dietrich Bonhoeffer

خدا هر آنچه که می‌خواهیم را به ما نمی‌دهد، بلکه به وعده‌های خود عمل می‌کند و ما را با بهترین و سرراست‌ترین مسیرها به سوی خود هدایت می‌نماید – دیتریش بونهوفر

“God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.” John Piper

جلوه‌ی خداوند در وجود ما وقتی بیشتر می‌شود که از او راضی باشیم – جان پایپر

جمله کوتاه درباره خدا

“God loves each of us as if there were only one of us.” Augustine

خدا هر یک از ما را دوست دارد گویی تنها یک نفر از ما وجود دارد – آگوستین

“God never said that the journey would be easy, but He did say that the arrival would be worthwhile.” Max Lucado

خدا هرگز نگفته است که مسیر هموار و راحت خواهد بود، اما تاکید کرده است که رسیدن ارزش این سختی را دارد – ماکس لوکادو

“God will meet you where you are in order to take you where He wants you to go.” Tony Evans

خدا شما را در جایی که هستید ملاقات می‌کند تا شما را به جایی که می‌خواهد، برساند – تونی اوانز

“God’s work done in God’s way will never lack God’s supplies.” Hudson Taylor

کار خدا که در راه خدا انجام می‌شود هرگز از منابع الهی کم نخواهد داشت – هادسون تیلور

متن ترکی درباره خدا : متن ترکی در مورد خدا

“No matter what has happened to you in the past or what is going on in your life right now, it has no power to keep you from having an amazingly good future if you will walk by faith in God. God loves you! He wants you to live with victory over sin so you can possess His promises for your life today!” Joyce Meyer

مهم نیست که در گذشته چه اتفاقی برای شما رخ داده است یا در حال حاضر در زندگی شما چه می‌گذرد، اگر با ایمان با  خدا قدم بردارید هیچ چیز نمی‌تواند شما را از داشتن آینده‌ای شگفت‌انگیز بازدارد. خداوند شما را دوست دارد! او می‌خواهد با چیره شدن بر گناهان خود زندگی کنید تا بتوانید وعده‌های او برای زندگی امروز را بدست آورید! – جویس مایر

“We need to find God, and he cannot be found in noise and restlessness. God is the friend of silence. See how nature — trees, flowers, grass — grows in silence; see the stars, the moon and the sun, how they move in silence … We need silence to be able to touch souls.” Mother Teresa

ما نیاز داریم تا خدا را بیابیم، اما نمی‌توان او را در سروصدا و ناآرامی یافت. خداوند دوست سکوت است. ببینید که چگونه طبیعت – درختان،‌ گل‌ها و گیاهان- در سکوت رشد می‌کنند؛ به ستاره‌ها، ماه و خورشید بنگرید که چگونه در سکوت حرکت می‌کنند؛ ما برای لمس روح به سکوت نیاز داریم – مادر ترزا

“Being human means you will make mistakes. And you will make mistakes, because failure is God’s way of moving you in another direction.” Oprah Winfrey

انسان بودن به این معنی است که شما مرتکب اشتباه خواهید شد. و شما مرتکب اشتباه می‌شوید زیرا شکست رهنمود خدا برای به حرکت درآوردن شما در جهتی دیگر است – اپرا وینفری

“Faith is about trusting God when you have unanswered questions.” Joel Osteen

ایمان در مورد اعتماد به خدا زمانی است که سوالات بی‌پاسخ دارید – جول اوستین

“God never gives someone a gift they are not capable of receiving. If he gives us the gift of Christmas, it is because we all have the ability to understand and receive it.” Pope Francis

خداوند هرگز به فرد هدیه‌ای که توانایی دریافت آن را ندارد، نمی‌دهد. اگر او هدیه کریسمس را به ما می‌دهد، به این دلیل است که همگی ما توانایی درک و پذیرش آن را داریم – پاپ فرانسیس

“We may ignore, but we can nowhere evade the presence of God. The world is crowded with Him. He walks everywhere incognito.” C.S. Lewis

ممکن است حضور خدا را نادیده بگیریم، اما هرگز نمی‌توانیم از آن فرار کنیم. جهان مملو از اوست. او در همه جا با صورت‌های ناشناس قدم می‌زند – سی.اس.لوئیس

“I used to ask God to help me. Then I asked if I might help Him. I ended up by asking God to do His work through me.” Hudson Taylor

من عادت داشتم که از خدا طلب کمک کنم. سپس، این سوال به ذهنم خطور کرد که آیا من می‌توانم به او کمک کنم؟ در نهایت، از خداوند خواستم که کارهایش را به واسطه‌ی من انجام دهد و من وسیله‌ای برای امور او باشم – هادسون تیلور

“Throughout life people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too.” Will Smith

در طی زندگی، مردم شما را دیوانه می‌کنند، به شما بی‌احترامی خواهند کرد و با شما رفتار بدی خواهند داشت. بگذارید خداوند به آن‌ها رسیدگی کند زیرا نفرت شما را فرسوده خواهد کرد – ویل اسمیت

چند جمله ی کوتاه انگلیسی در مورد خدا همراه با معنی فارسی تقدیمتان شد امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.