اگر به دنبال جملات زیبا درباره شکلات به زبان انگلیسی هستید این نوشته را از دست ندهید زیرا چند متن انگلیسی در مورد شکلات با ترجمه زیبا همراه با ترجمه فارسی برای شما گردآوری کرده ایم که حتما از خواندن آن لذت میبرید. متن در مورد شکلات و یا تکست شکلات برای کپشن یا بیو می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

متن در مورد شکلات به انگلیسی با ترجمه

متن انگلیسی در مورد شکلات با ترجمه

If there’s no chocolate in Heaven, I’m not going

اگر در بهشت ​​شکلات نباشد، من نمی روم.

…………….

متن درباره شکلات به انگلیسی

The greatest tragedies were written by the Greeks and Shakespeare…neither knew chocolate

بزرگترین تراژدیها را یونانیان و شکسپیر نوشتند … هیچ کدام درباره شکلات نمی دانستند.

کپشن اینستاگرام درباره سرما با جملات زیبا و عاشقانه

متن درباره شکلات به انگلیسی

“May your life be filled, as mine has been, with love and laughter; and remember, when things are rough all you need is … Chocolate

…………….

جمله زیبای انگلیسی درباره شکلات

زندگی شما، مانند زندگی من، پر از عشق و خنده است و به یاد داشته باشید، وقتی همه چیز خشن است، تمام آنچه شما نیاز دارید … شکلات است.

…………….

متن انگلیسی در مورد شکلات با معنی

Chocolate says “I’m sorry” so much better than words

شکلات خیلی بهتر از کلمات می گوید متاسفم.

…………….

کپشن شکلات به انگلیسی

Your hand and your mouth agreed many years ago that, as far as chocolate is concerned, there is no need to involve your brain

دست و دهان شما سالها پیش توافق کرده اند که، تا آنجا که به شکلات مربوط می شود، نیازی به درگیر کردن مغز نیست.

متن درباره شکلات به انگلیسی
متن درباره شکلات به انگلیسی

متن انگلیسی درباره شکلات با ترجمه

It’s not that chocolates are a substitute for love. Love is a substitute for chocolate. Chocolate is, let’s face it, far more reliable than a man

این طور نیست که شکلات ها جایگزین عشق شوند. عشق جایگزین شکلات است. واقعیت این است که شکلات بسیار قابل اعتمادتر از یک مرد است.

…………….

Chocolate makes everyone smile-even bankers

شکلات باعث لبخند همه حتی بانکداران می شود.

جملات انگیزشی کوتاه تاثیرگذار و امید بخش

متن انگلیسی درباره شکلات با معنی

Eating chocolate can have significant influences on mood, generally leading to an increase in pleasant feelings and a reduction in tension

خوردن شکلات می تواند تأثیر قابل توجهی در خلق و خوی داشته باشد ، به طور کلی منجر به افزایش احساسات خوشایند و کاهش تنش می شود.

…………….

جمله زیبا درباره شکلات به انگلیسی

Chocolate is cheaper than therapy and you don’t need an appointment

شکلات ارزان تر از درمان است و نیازی به قرار ملاقات ندارید.

…………….

Reminiscent of childhood memories, luxury, sweetness and sensuality, chocolate is more than just a food–it is therapy

شکلات یادآور خاطرات دوران کودکی، تجمل، شیرینی و احساسات است، چیزی فراتر از یک ماده غذایی است – بلکه درمان است.

…………….

Chocolate knows no boundaries; speaks all languages; comes in all sizes; is woven through many cultures and disciplines … it impacts mood, health, and economics, and it is a part of our lives from early childhood through the elderly years

شکلات حد و مرز نمی شناسد. به همه زبانها صحبت می کند در همه اندازه ها وجود دارد از طریق بسیاری از فرهنگ ها و رشته ها بافته شده است … این بر روحیه ، سلامتی و اقتصاد تأثیر می گذارد ، و این بخشی از زندگی ما از کودکی تا سال های سالمندی است.

…………….

متن کوتاه در مورد شکلات به انگلیسی

Researchers have discovered that chocolate produces some of the same reactions in the brain as marijuana. The researchers also discovered other similarities between the two but can’t remember what they are

محققان کشف کرده اند که شکلات برخی واکنش های مشابه ماری جوانا را در مغز ایجاد می کند. محققان همچنین شباهت های دیگری را نیز بین این دو کشف کرده اند که نمی توانند به یاد بیاورند.

…………….

جمله قشنگ انگلیسی درباره شکلات با معنی

Chocolate is like medicine – but as with medicine, the key is the proper dose. Don’t overdo it

شکلات مانند دارو است – اما مانند دارو ، نکته اصلی دوز مناسب است. زیاده روی نکنید.

…………….

Biochemically, love is just like eating large amounts of chocolate

از نظر بیوشیمیایی، عشق درست مثل خوردن مقادیر زیادی شکلات است.

…………….

متن کوتاه انگلیسی درباره شکلات 

Women need chocolate. It’s a scientific fact

زنان به شکلات نیاز دارند. این یک واقعیت علمی است.

…………….

تکست درباره شکلات به انگلیسی

Besides chocolate, you’re my favorite

علاوه بر شکلات، تو مورد علاقه من هستی.

…………….

جمله کوتاه انگلیسی در مورد شکلات با ترجمه

Give me some real chocolate. Real fighters eat real chocolate

مقداری شکلات واقعی به من بدهید. مبارزان واقعی شکلات واقعی می خورند.

جملات کوتاه زیبا درباره شکلات به انگلیسی با ترجمه

Keep calm and eat chocolate

آروم باش و شکلات بخور

You can’t buy happiness, but you can buy chocolate

شما نمی توانید شادی بخرید ، اما می توانید شکلات بخرید.

Forget love, I’d rather fall in chocolate

عشق را فراموش کن، ترجیح می دهم عاشق شکلات شوم.

I can’t walk by chocolate without eating it

نمی توانم با شکلات راه بروم مگر در حال خوردن آن

A day without chocolate is like a day without sunshine

یک روز بدون شکلات مانند یک روز بدون آفتاب است.

متن درباره شکلات به انگلیسی

I want to go to the chocolate world

من می خواهم به دنیای شکلات بروم.

This is the chocolate season

این فصل شکلات است.

Funny moments with chocolate

لحظات خنده دار با شکلات.

A little chocolate a day keeps the doctor at bay

کمی شکلات در روز پزشک را از شما دور می کند.

Chocolate is the medicine of my mood

شکلات داروی روحیه من است.

I am studied at chocolate school

من در مدرسه شکلات تحصیل کرده ام.

I breathe only for you, chocolate

فقط برای تو نفس می کشم ، شکلات.

I always stay with chocolate

من همیشه با شکلات می مانم.

If I must die, let it be death by Chocolate

اگر باید بمیرم بگذار از خوردن شکلات باشد.

I can’t live without chocolate

بدون شکلات نمی توانم زندگی کنم.

 

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید