متن درباره غرور به انگلیسی با معنی فارسی (زیبا، کوتاه و پرمعنا)

مال و ثروت هدیه ای از جانب خداوند و غرور از جانب شیطان است. در این مطلب متن درباره غرور به انگلیسی با معنی فارسی (زیبا، کوتاه و پرمعنا) میخوانید که برای بیو، استاتوس، کپشن و استوری مناسب است.

هر فردی با غرور کاذب، احساس از دست دادن و تنهایی و احساس بی دفاعی در دنیایی از تروما و تراژدی بی پایان مبارزه خواهد کرد. این را صادقانه پاسخ دهید. شما به خودتان افتخار می کنید یا مغرور هستید؟ یک خط باریک بین این دو وجود دارد. غرور بخش مهمی از شخصیت ماست، این عزت نفس ماست که به ما انگیزه می دهد که به جلو حرکت کنیم و بهترین کار را انجام دهیم. اما اگر منیت و تکبر بر شما چیره شود این قدرت از بین می‌رود. از جملات انگلیسی درباره غرور که در ادامه این مطلب آورده شده لذت ببرید. امیدوارم آنها به شما کمک کنند تا عزت نفس سالم را تقویت کنید و اعتماد به نفس خود را بسازید! و از غرور کاذب دور شوید.

مطالب پیشنهادی: متن درباره غرور به ترکی استانبولی

جملات کوتاه انگلیسی درباره غرور با ترجمه فارسی

“.Some people would rather die in their pride, than live in their humility”
“بعضی از مردم ترجیح می دهند در غرور خود بمیرند تا با فروتنی زندگی کنند.”

Anthony Liccione

“.Pride costs us more than hunger, thirst, and cold”
“غرور برای ما بیشتر از گرسنگی، تشنگی و سرما هزینه دارد.”
Thomas Jefferson

The proud person always wants to do the right thing, the great thing. But because he wants to do it in his own strength, he is fighting not with man, but with God
“آدم مغرور همیشه می خواهد کار درست را انجام دهد، کار بزرگ را انجام دهد. اما چون می خواهد این کار را با قدرت خودش انجام دهد، نه با انسان، بلکه با خدا می جنگد.”

مطالب پیشنهادی: جملات ناب انگلیسی

“.Pride builds walls between people, humility builds bridges”
“غرور بین مردم دیوار می کشد، فروتنی پل می سازد.”

Through pride we are ever deceiving ourselves
“از طریق غرور ما همیشه خود را فریب می دهیم.”

Carl Jung

“Pride comes before the fall”
“غرور قبل از سقوط می آید.”

مطالب پیشنهادی: متن انگلیسی خفن برای استوری

“The tyrant is a child of Pride, who drinks from his sickening cup recklessness and vanity, until from his high crest headlong he plummets to the dust of hope
ظالم فرزند غرور است که از جام بیمار بی پروایی و بطالت می نوشد تا از تاج بلندش به غبار امید فرود آید.

.Fear and realisation of ignorance, strong medicines against stupid pride
«ترس و پی بردن به نادانی، داروهای قوی در برابر غرور احمقانه».

.I am not proud, but I am happy; and happiness blinds, I think, more than pride
“من مغرور نیستم، اما خوشحالم؛ و خوشبختی، به نظرم، بیشتر از غرور کور می کند.”

مطالب پیشنهادی: جملات انگلیسی درباره شجاعت

.Pride breaks a person from the inside out
غرور انسان را از درون می شکند.

.Detect pride in yourself so that it will not bring about your fall
غرور را در خود تشخیص دهید تا باعث سقوط شما نشود.

.Measureless pride needs to be extinguished sooner than a raging fire
غرور کاذب باید زودتر از یک آتش سوزان خاموش شود.

مطالب پیشنهادی: جملات برتراند راسل به انگلیسی

.The Lord is in me, the Lord is in you,as life is in every seed, put false pride away and seek the Lord within
خداوند در من است، خداوند در شماست، همانطور که حیات در هر بذر است، غرور کاذب را کنار بگذارید و خداوند را در درون جستجو کنید.

.Don’t worry about your pride, worry about your principles
نگران غرورت نباش، نگران اصولت باش.

.The test we must set for ourselves is not to march alone but to march in such a way that others will wish to join us
آزمونی که ما باید برای خود بگذاریم این است که به تنهایی حرکت نکنیم، بلکه به گونه ای حرکت کنیم که دیگران هم بخواهند به ما بپیوندند.»

مطالب پیشنهادی: متن انگیزشی به انگلیسی

.Ignorance and power and pride are a deadly mixture, you know
می دانید که جهل و قدرت و غرور آمیزه ای مرگبار است.

.Pride is the mother of arrogance
غرور مادر تکبر است.

.The proud wish God would agree with them. They are not interested in changing their opinions to agree with God’s”
مغرور آرزو می کنند که خدا با آنها موافقت کند. آنها علاقه ای به تغییر عقاید خود برای موافقت با نظر خدا ندارند.»

مطالب پیشنهادی: سخنان مرلین مونرو به انگلیسی

.Pride is holding your head up when everyone around you has theirs bowed. Courage is what makes you do it
غرور یعنی سرت را بالا بگیری وقتی همه اطرافیان سرشان را خم کرده باشند. شجاعت چیزی است که شما را وادار به انجام آن می کند.

Pride and curiosity are the two scourges of our souls. The latter prompts us to poke our noses into everything, and the former forbids us to leave anything unresolved and undecided
غرور و کنجکاوی دو آفت روح ماست. دومی ما را ترغیب می کند که دماغ خود را در همه چیز فرو کنیم و اولی ما را از ترک هر چیزی حل نشده و بلاتکلیف منع می کند.

.Humility and pride will forever battle whenever or wherever love is concerned
فروتنی و غرور برای همیشه در هر زمان یا هر کجا که به عشق مربوط می شود نبرد خواهند کرد.

Pride is a wound, and vanity is the scab on it. One’s life picks at the scab to open the wound again and again. In men, it seldom heals and often grows septic
غرور مانند یک زخم است و تکبر لایه های بیرونی و سفت شده این زخم است. زندگی دائما لایه سفت این زخم را می کند و زخم را بارها و بارها باز می کند. این زخم در مردان هرگز خوب نشده و گاهی هم عفونت می کند.

.Pride only helps us to be generous; it never makes us so, any more than vanity makes us witty
غرور و تعصب باعث می شود صفاتی مانند سخاوت و بذله گویی در انسان بروز پیدا نکنند.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.