روش محاسبه زمان دقیق تخمک گذاری در پریود نامنظم با سیکل متغیر

محاسبه زمان تخمک گذاری در پریود نامنظم کمی پیچیده تر از قاعدگی های منظم است اما غیرممکن نیست. در این مقاله روش های تعیین زمان تخمک گذاری در پریود نامنظم مورد بررسی قرار گرفته است.