اما روزی برای کامل کردن نقاشیمان دنبال هم خواهیم گشت…