جملات برتراند راسل به انگلیسی با معنی فارسی

سخنان برتراند راسل به انگلیسی با ترجمه فارسی

در این مطلب جملات برتراند راسل به انگلیسی با معانی فارسی گردآوری شده است.

راسل برتراند فیلسوف، منطق‌دان، ریاضی‌دان، مورخ، جامعه‌شناس، نویسنده، فعال سیاسی در سال 1872 میلادی متولد و در سال 1970 میلادی در سن 97 سالگی درگذشت. در ادامه این مطلب جملاتی از برتراند راسل به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی را مطالعه می کنید. مطالبی که در مورد عکس نوشته غمگین از بزرگان و سخن بزرگان در مورد کار و تلاش را از دست ندهید.

جملات انگلیسی برتراند راسل با معانی فارسی

.Scientists strive to make the impossible possible
Politicians to do the impossible possible

دانشمندان تلاش می کنند تا غیرممکن ها را ممکن کنند.
سیاستمداران به انجام غیر ممکن ممکن است.

«جملات برتراند راسل به انگلیسی»

مطالب پیشنهادی: جملات بزرگان با عکس

 

.Slander is always simple and credible
تهمت همیشه ساده و معتبر است.

 

«جملات زیبا  از برتراند راسل به انگلیسی»

 Being able to fill leisure in an intelligent way is the last result of civilization
توانايي پر كردن اوقات فراغت به شيوه اي هوشمندانه آخرين نتيجه تمدن است.

«سخنان برتراند راسل به انگلیسی با معنی فارسی»

 That science can survive long depends on psychology; that is, it depends on what human beings want

اینکه علم بتواند برای مدت طولانی دوام بیاورد به روانشناسی بستگی دارد. یعنی بستگی به خواسته انسان دارد.

«جملات قصار از برتراند راسل به انگلیسی»

 How nice would be a world in which no one would be allowed to trade on the stock market unless he had passed an examination of Greek economics and poetry, and in which politicians were obliged to have a solid knowledge of history and the modern novel

چه خوب خواهد بود دنیایی که در آن هیچ کس اجازه نداشته باشد در بازار سهام معامله کند، مگر اینکه امتحانی از اقتصاد و شعر یونان را گذرانده باشد، و در آن سیاستمداران موظف باشند دانش کاملی از تاریخ و رمان مدرن داشته باشند. !

 

« جملات ناب برتراند راسل به انگلیسی»

Much of the difficulties the world is going through are due to the fact that the ignorant are completely safe and the intelligent are full of doubts

 بسیاری از مشکلاتی که دنیا از سر می گذراند به این دلیل است که نادانان کاملاً در امان هستند و عاقلان پر از شک و تردید هستند.

«جمله کوتاه انگلیسی از برتراند راسل»

The judicious man thinks only of his evils when it leads to something practical; all other moments are dedicated to other things

انسان عاقل تنها زمانی به بدی های خود می اندیشد که به امری عملی منتهی شود; تمام لحظات دیگر به چیزهای دیگر اختصاص دارد.

 

«متن کوتاه انگلیسی از برتراند راسل»

 

 Among all forms of caution, caution in love is possibly the most lethal to authentic happiness

در میان تمام اشکال احتیاط، احتیاط در عشق احتمالا کشنده ترین برای خوشبختی واقعی است.

«جمله از برتراند راسل به انگلیسی با معنی فارسی»

 The world needs open minds and hearts, and these can not be derived from rigid systems whether old or new

 جهان به ذهن ها و قلب های باز نیاز دارد و اینها را نمی توان از سیستم های سفت و سخت اعم از قدیمی و جدید استخراج کرد.

«جمله برتراند راسل به انگلیسی با معنی فارسی»

 

Do not think it convenient to act hiding evidence, because the evidence ends up coming to light

 فکر نکنید که کار مخفی کردن شواهد راحت است، زیرا شواهد در نهایت آشکار می شوند.

«سخنان برتراند راسل به انگلیسی برای استوری»

 

Be scrupulous in the truth, even if the truth is uncomfortable, because it is more uncomfortable when you try to hide it

 در حقیقت دقیق باشید، حتی اگر حقیقت ناراحت کننده باشد، زیرا زمانی که بخواهید آن را پنهان کنید، ناراحت کننده تر است.

«جمله برتراند راسل به انگلیسی برای استوری»

 The conclusion is that we know very little and yet it is amazing how much we know. And even more amazing that such small knowledge can give so much power.

نتیجه این است که ما خیلی کم می دانیم و در عین حال شگفت انگیز است که چقدر می دانیم. و حتی شگفت‌انگیزتر اینکه چنین دانش کوچکی می‌تواند این همه قدرت بدهد.

«جمله برتراند راسل به انگلیسی برای کپشن»

The wise use of leisure is a product of civilization and education

استفاده خردمندانه از اوقات فراغت محصول تمدن و آموزش است.

مطالب پیشنهادی: جملات عارفانه از بزرگان

 Mathematics can be defined as the subject of which we never know what we say or if what we say is true

ریاضیات را می توان به عنوان موضوعی تعریف کرد که ما هرگز نمی دانیم چه می گوییم یا آنچه می گوییم درست است یا خیر

«جمله کوتاه انگلیسی از برتراند راسل دانشمند»

Much of what passes for idealism is hatred or love of masked power
بیشتر چیزی که به ایده آلیسم منتقل می شود نفرت یا عشق به قدرت پوشیده است

«جمله کوتاه انگلیسی از برتراند راسل»

 A generation that does not support boredom will be a generation of little value

 نسلی که از ملال حمایت نمی کند، نسلی کم ارزش خواهد بود

«جمله برتراند راسل انگلیسی »

 

The most enlightened among the Greeks held that slavery was justifiable provided the masters were Greeks and barbarian slaves, but the opposite case was contrary to nature

روشنفکرترین یونانیان معتقد بودند که برده داری قابل توجیه است، مشروط بر اینکه اربابان آنها یونانی و بردگان بربر باشند، اما حالت عکس خلاف طبیعت بود.

مطالب پیشنهادی: جملات انگیزشی از بزرگان

The most difficult thing to learn in life is what bridge one has to cross and which bridge one has to burn

سخت ترین چیز برای یادگیری در زندگی این است که از چه پلی باید عبور کرد و از کدام پلی باید بسوزد

«جمله برتراند راسل انگلیسی »

The prudent man thinks only of his difficulties when he has some object. When not, think of something else

انسان عاقل فقط زمانی به مشکلات خود فکر می کند که چیزی داشته باشد. وقتی نه، به چیز دیگری فکر کنید.

«جمله برتراند راسل انگلیسی با معنی فارسی»

The happy man is the one who lives objectively, the one who is free in his affections and has broad interests, the one who ensures happiness through these interests and affections that, in turn, make him an object of interest and the affection of many others

انسان خوشبخت کسی است که عینی زندگی می کند، کسی است که در عواطف خود آزاد است و علایق گسترده دارد، کسی که خوشبختی را از طریق این علایق و محبت ها تامین می کند که به نوبه خود او را مورد علاقه و محبت بسیاری دیگر قرار می دهد.

«جمله زیبا از برتراند راسل به انگلیسی»

 Mathematics possesses not only the truth, but a certain supreme .beauty. A cold and austere beauty, like that of a sculpture

ریاضیات نه تنها از حقیقت برخوردار است، بلکه دارای زیبایی خاصی است. زیبایی سرد و سخت، مانند مجسمه

«جمله انگلیسی برتراند راسل با معنی فارسی»

A symptom that you approach a nervous breakdown is to believe that your work is tremendously important

یکی از علائمی که نشان می دهد به یک حمله عصبی نزدیک می شوید این است که باور کنید کار شما بسیار مهم است.

«جمله از برتراند راسل با معنی فارسی»

When you find opposition, even if it comes from your husband or your children, try to overcome it through reason and not authority, because a victory that depends on authority is unreal and illusory

وقتی مخالفتی پیدا کردید، حتی اگر از طرف شوهر یا فرزندانتان باشد، سعی کنید از راه عقل و نه با اختیار بر آن غلبه کنید، زیرا پیروزی وابسته به اختیار، غیر واقعی و واهی است.

«جمله از برتراند راسل با معنی فارسی»

Be scrupulous in the truth, even if the truth is uncomfortable, because it is more uncomfortable when you try to hide it

در حقیقت دقیق باشید، حتی اگر حقیقت ناراحت کننده باشد، زیرا زمانی که بخواهید آن را پنهان کنید، ناراحت کننده تر است.

«جملات ناب انگلیسی از برتراند راسل»

 It is the concern for possessions, more than anything else, that prevents man from living noble and freely

بیش از هر چیز دیگری، دغدغه مال و ثروت است که انسان را از شرافت و آزاد زیستن باز می دارد.

«جملات ناب انگلیسی از برتراند راسل»

The good life is a life inspired by love and guided by knowledge

زندگی خوب، زندگی الهام گرفته از عشق و هدایت شده از دانش است.

«جملات ناب برتراند راسل به انگلیسی»

 Lacking any of the things you want is an indispensable condition of happiness
نداشتن هر یک از چیزهایی که می خواهید شرط ضروری خوشبختی است.

«جمله انگلیسی برتراند راسل در مورد خوشبختی»

 Educators, more than any other class of professionals, are the guardians of civilization

معلمان، بیش از هر قشر حرفه ای دیگر، نگهبان تمدن هستند.

«جمله انگلیسی برتراند راسل در مورد معلمان»

 As far as I am concerned, I believe that the theoretical principles of communism are false, and I think that the practice of its maxims immeasurably increases human misery

 تا آنجا که به من مربوط می شود، معتقدم که اصول نظری کمونیسم نادرست است، و من فکر می کنم که عمل به اصول آن، بدبختی انسان را بی اندازه افزایش می دهد.

«جمله انگلیسی برتراند راسل در مورد عشق»

 To fear love is to fear life, and those who fear life are already half dead

ترس از عشق ترس از زندگی است و کسانی که از زندگی می ترسند نیمه مرده اند.

«جمله برتراند راسل انگلیسی و ترجمه فارسی»

No one should believe himself perfect, or worry too much about the fact that he is not

هیچ کس نباید خود را کامل بداند، یا بیش از حد نگران این باشد که نیست.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.