بیو موفقیت انگلیسی با معنی | متن انگلیسی در مورد موفقیت برای بیو

بیو انگلیسی با معنی درباره موفقیت

اگر به دنبال یک روش هوشمندانه و مختصر برای توصیف خود هستید، این نقل قول های بیوگرافی اینستاگرام بهترین ابزار است. به این زیرنویس های بیوگرافی الهام بخش اینستاگرام و نقل قول ها نگاه کنید تا به کلمات معمول توصیف شده خود فکر کنید.

اینستاگرام یکی از سایت های مهم رسانه های اجتماعی است که طی چند سال گذشته محبوبیت زیادی کسب کرده است. پلت فرم رسانه های اجتماعی با به اشتراک گذاری عکس ها و کلیپ های کوتاه به کاربران امکان تعامل می دهد. یکی از روندهای مهم در اینستاگرام ، کاربران را در تلاش برای به تصویر کشیدن یک تصویر کاملا خاص نشان می دهد که واقعیت ندارد. یکی از زمینه هایی که می توانید خود واقعی خود را در آن مشخص کنید، در بیو اینستگرام است. در ادامه چندین بیو موفقیت انگلیسی با معنی کوتاه آورده شده. می توانید از جملات انگیزشی درباره موفقیت از بزرگان جهان و متن انگلیسی عاشقانه کوتاه برای نوشتن بیو استفاده کنید.

بیو انگلیسی با معنی درباره موفقیت

Happiness depends upon ourselves.
Madelyn Teppner

“خوشبختی به خود ما بستگی دارد.”
مادلین تپنر

Believe you can and you are halfway there
T. Roosevelt

“باور کنید که می توانید و در نیمه راه هستید.”
تی روزولت

  You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and  change the ending
C.S Lewis

“شما نمی توانید برگردید و ابتدا را تغییر دهید ، اما می توانید از همان جایی که هستید شروع کنید و پایان را تغییر دهید.”
سی اس لوئیس

Just because you fail once, does not mean that you’re gonna fail at everything. Keep trying, hold on, and always, always, always believe in yourself because if you don’t, then who will
Marilyn Monroe

فقط اینکه یک بار شکست می خورید ، به این معنی نیست که در همه چیز شکست خواهید خورد. تلاش خود را ادامه دهید ، نگه دارید و همیشه ، همیشه ، همیشه خود را باور کنید زیرا اگر این کار را نکنید ، پس چه کسی این کار را می کند؟
مرلین مونرو

 It only takes one person to change your life, you

“فقط یک نفر طول می کشد تا زندگی شما را تغییر دهد ، شما.

 Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mind.    Bernard M. Baruch
همان که هستی باش و آنچه را احساس می کنی بگو ، زیرا کسانی که ذهن مهم نیستند و کسانی که مهم نیستند مهم نیستند.
برنارد ام. باروچ

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.     Ralph Waldo Emerson

خود بودن در جهانی که دائماً در تلاش است تا شما را به چیز دیگری تبدیل کند ، بزرگترین موفقیت است. رالف والدو امرسون

Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.  Marilyn Monroe

کمال زیبایی ، دیوانگی نبوغ است و بهتر است کاملا مضحک باشد تا کاملا کسل کننده.
مرلین مونرو

I can be changed by what happens to me. But I refuse to be reduced by it.   Maya Angelou

من می توانم با آنچه برای من اتفاق می افتد تغییر پیدا کنم. اما من از کاهش آن خودداری می کنم.         مایا آنجلو

A girl should be two things: who and what she wants.    Coco Chanel

یک دختر باید دو چیز باشد: چه کسی و چه می خواهد.   کانال کوکو

Don’t compromise yourself – you’re all you have.    John Grisham

خودتان را مصالحه نکنید – شما همه آنچه دارید دارید.
جان گریشام

If you end up with a boring miserable life because you listened to your mom, your dad, your teacher, your priest, or some guy on television telling you how to do your shit, then you deserve it.   Frank Zappa

اگر به زندگی بدبخت و خسته کننده ای ختم می شوید زیرا به حرف مادر ، پدر ، معلم ، کشیش یا فلان شخص در تلویزیون گوش می دادید که به شما می گفت چگونه گه خود را انجام دهید ، پس لیاقت آن را دارید.  فرانک زاپا

Follow your heart, listen to your inner voice, stop caring about what others think.      Roy T. Bennett

قلب خود را دنبال کنید ، به صدای درونی خود گوش فرا دهید ، دیگر از اهمیت دادن به آنچه دیگران فکر می کنند دست بکشید.
روی تی بنت

Don’t you ever let a soul in the world tell you that you can’t be exactly who you are. Lady Gaga

آیا هرگز اجازه نمی دهید روح در جهان به شما بگوید که دقیقاً نمی توانید همان چیزی باشید که هستید. لیدی گاگا

 Just be yourself, there is no one better.     Taylor Swift

“فقط خودت باش ، کسی بهتر نیست.”
تیلور سویفت

Never dull your shine for somebody else 

“هرگز درخشش خود را برای شخص دیگری کسل نکنید.”

Rain is like confetti falling from the sky

“باران مانند شیرینی های شیرینی است که از آسمان می بارد.”

 What is the point of being alive if you don’t at least do something remarkable
John Green

 “زنده ماندن چه فایده ای دارد که حداقل کار قابل توجهی انجام ندهید؟” – جان گرین

The best of me is still yet to come

“بهترین من هنوز در راه نیست.”

 Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away

زندگی با تعداد تنفس های ما اندازه گیری نمی شود ، بلکه با لحظاتی که نفس ما را می کشد اندازه گیری می شود

I dress up to stare at my reflection when I walk past store windows

“من وقتی از کنار ویترین های فروشگاه رد می شوم ، به لباسهایم خیره می شوم.”

 Don’t follow me because I don’t know where am going

“مرا دنبال نکن زیرا من نمی دانم کجا می روم”.

“ I prefer my puns intended”

“من حرفهای خود را ترجیح می دهم.”

 “I did not wake up today to be mediocre”

“امروز بیدار نشدم که متوسط ​​باشم.

I might look like I’m doing nothing, but in my head I’m quite busy

من ممکن است به نظر برسد که هیچ کاری انجام نمی دهم ، اما در ذهنم کاملاً مشغول هستم.

“Every day is a second chance”

هر روز یک فرصت دوم است.

Don’t chase people. Be yourself, do your own thing and work hard. The right people- the ones who really belong in your life- will come to you. And stay
Will Smith

مردم را تعقیب نکنید. خود باشید ، کارهای خود را انجام دهید و سخت کار کنید. افراد مناسب – آنهایی که واقعاً در زندگی شما هستند – به شما خواهند آمد. و بمان
ویل اسمیث

 If am honest, I have to tell you that I still read fairy-tales and I like them, best of all.
Audrey Hepburn

“اگر صادق باشم ، باید به شما بگویم که من هنوز هم افسانه ها را می خوانم و بهترین آنها را دوست دارم.”  آدری هپبورن

It’s not what you look at that matters, it’s what you see
 Henry David Thoreau

“آنچه شما نگاه می کنید مهم نیست ، بلکه همان چیزی است که می بینید.”
هنری دیوید تورو

 Live for yourself and don’t ever stop
John Tew

“برای خودت زندگی کن و هرگز متوقف نشوی.”
جان توو

Nothing can dim the light that shines from within
Maya Angelou

“هیچ چیز نمی تواند نوری را که از درون می تابد کم کند.”
مایا آنجلو

Keep smiling because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about
Marilyn Monroe

“لبخند بزنید زیرا زندگی چیز زیبایی است و لبخندهای زیادی وجود دارد.”
مرلین مونرو

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.