مرور برچسب

آزمایش خون

SGOT در آزمایش خون چیست و چه موقع خطرناک است؟

آزمایش خون (AST) با اندازه گیری سطح آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) در خون که یک آنزیم کبدی است می پردازد. چنانچه میزان این آنزیم از حد نرمال بیشتر باشد بیانگر مشکلات کبدی خوداهد بود. نام دیگر آزمایش، آزمایش سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترانس