خانه موضوعات اطلاعات سیستم

موضوعات: اطلاعات سیستم

از کدام نسخه ویندوز استفاده می کنید

آیا می دانید که از کدام نسخه ویندوز استفاده می کنید

آیا می دانید کدام نسخه ویندوز در سیستم شما در حال اجرا است؟ امیدوارم جواب این سوال مثبت باشد، زیرا اساسی ترین چیز این...