خانه موضوعات اعدام

موضوعات: اعدام

کشورهایی که در ملاء عام اعدام می کنند

چه کشور هایی از روش اعدام در ملاء عام برای مجازات خاطیان استفاده می کنند

  طبق سازمان عفو عمومی بین الملل ، کشور های زیر هنوز از روش اعدام در ملاء عام استفاده  می کنند. اگرچه مجازات از طریق...