مرور برچسب

اهدا عضو

نجات چهار نفر با اهدای عضو بانوی مشهدی

این مقاله درباره نجات چهار نفر با اهدای عضو بانوی مشهدی می باشد که دچار مرگ مغزی شده بودند و با رضایت خانواده این بانوی گرانقدر اعضای او به 4 نفر دیگر عمری دوباره بخشید. به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه…