خانه موضوعات ایران آمریکا

موضوعات: ایران آمریکا

تصویر هوایی از پایگاه آمریکایی چند ساعت پس از حمله 

عکس های پایگاه آمریکایی که مورد حمله قرار گرفته است

چند تصویر از زوایای مختلف مختلف از انتقام از آمریکا به پایگاه های آمریکایی شلیک شده است . و به نابودی این پایگاه منجر...