خانه موضوعات اینترنت موبایل

موضوعات: اینترنت موبایل

شبکه های اجتماعی تنهایی را افزایش می دهند!

شبکه های اجتماعی تنهایی را افزایش می دهند!

اگرچه سالهاست که کارشناسان در مورد ارتباط بالقوه استفاده از شبکه های اجتماعی و کاهش رفاه بحث کرده اند، یک مطالعه جدید بررسی شده...