مرور برچسب

بوسیدن

چرا آدم ها یکدیگر را می بوسند؟

چشمان او گشوده است و به شما خیره شده است. شما بازوی خود را دور کمر او می پیچید و او نزدیک می آید. او صورت شما را لمس می کند و شما به آن تکیه می کنید ، سر خود را کج کنید - البته به راست - و لب های شما  به یکدیگر متصل می شود. احساس عجیبی به…