خانه موضوعات بوسیدن

موضوعات: بوسیدن

بوسیدن مادر و فرزند

چرا آدم ها یکدیگر را می بوسند؟

چشمان او گشوده است و به شما خیره شده است. شما بازوی خود را دور کمر او می پیچید و او نزدیک می آید....