خانه موضوعات بیمارستان

موضوعات: بیمارستان

آدرس دقیق بیمارستان نیکان | بیمارستان نیکان خصوصی است یا دولتی

بیمارستان نیکان تهران دارای بخش های بسیاری همچون : قلب و عروق ، اطفال ، اورولوژی ، جراحی و داخلی مغز و اعصاب ،...