خانه موضوعات بینی

موضوعات: بینی

دست کردن در بینی

آیا دست کردن در بینی خطرناک است چگونه این عادت را از بین ببریم

چرا مردم دستشان را در دماغ شان می کنند؟ دست کردن در بینی یک عادت کنجکاوانه است. براساس یک مطالعه معتبر منتشر شده در سال...