خانه موضوعات توبه

موضوعات: توبه

بهترین راه توبه از گناه + مراحل توبه کردن

بهترین راه توبه از گناه + مراحل توبه کردن

خداوند مهربان و بخشنده است، از اینرو به انسان ها فرصت بازگشت از گناه داده، اما توبه تنها به گفتار نیست و فردی که...