مرور برچسب

خانه خدا

تعبیر خواب از مکه برگشتن دیگری یا خود (برگشتن از حج)

در پست قبلی تعبیر خواب زیارت خانه خدا را برای شما شرح دادیم. حال اگر در خواب ببینید که خودتان یا دیگری پس از زیارت خانه خدا در حال بازگشت از مکه هستید تعبیرش چیست؟ تعبیر بازگشت از مکه و زیارت خانه خدا به طور کلی رهایی از مشکلات و ایمن شدن…