خانه موضوعات دایورت

موضوعات: دایورت

دایورت

دایورت چیست ؟

معنی دایورت divert کلمه ای انگلیسی به معنای منحرف شدن ،منحرف کردن ،متوجه کردن ومعطوف داشتن است و در علوم نظامی به معنی تغییر دادن...