خانه موضوعات دی ان ای

موضوعات: دی ان ای

دی ان ای

مجموعه آزمایشات پزشکی قانونی DNA 2

کدام یک از موارد زیر منبع بالقوه DNA برای تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی نیست؟ A. ریشه مو ب. سلولهای قرمز خون C. سلولهای اپیتلیال در ادرار D....
بارگیری و مرتب سازی ربات های DNA

بارگیری و مرتب سازی ربات های DNA

(یک دوره جدید رباتیک نوکلئیک اسید) مولکول های مستقل که مجموعه های مختلف ژنتیکی را جمع آوری، حمل و مرتب سازی می کنند. با حرکت...