مرور برچسب

روبات

بارگیری و مرتب سازی ربات های DNA

(یک دوره جدید رباتیک نوکلئیک اسید) مولکول های مستقل که مجموعه های مختلف ژنتیکی را جمع آوری، حمل و مرتب سازی می کنند. با حرکت در کنار ساختار یک دی ان ای DNA پیچیده شده، ربات کوچکِ جمع آوری ،یک بار مولکولی را برداشته و سپس آن را از یک آدرس…