خانه موضوعات روبات

موضوعات: روبات

بارگیری و مرتب سازی ربات های DNA

بارگیری و مرتب سازی ربات های DNA

(یک دوره جدید رباتیک نوکلئیک اسید) مولکول های مستقل که مجموعه های مختلف ژنتیکی را جمع آوری، حمل و مرتب سازی می کنند. با حرکت...