مرور برچسب

رویدادهای برگزیده

متن کوتاه در مورد آزادی خرمشهر (سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر)

شهر خرمشهر که در جنگ بین ایران و عراق به دست عراقی ها افتاده بود در 3 خرداد 1361 توسط ایرانی ها باز پس گرفته شد. به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز 3 خرداد را به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی در تقویم رسمی ایران و روز آزادی…

تقویم رویدادهای امروز ۲۶ آذر و وقایع مهم تاریخی این روز

در این صفحه همراه شما هستیم تا در تاریخ قدمی بزنیم و مهمترین رویدادهای تاریخ جهان را بررسی کنیم. وقایع مهمی که در تاریخ 26 آذر مصادف با 17 دسامبر رخ داده اند. اشخاص مشهور و تاثیر گذاری که در 26 آذر به دنیا آمده اند و افرادی مهمی که در تاریخ…

تقویم رویدادهای امروز ۲۵ آذر و وقایع مهم تاریخی این روز

در این صفحه همراه شما هستیم تا در تاریخ قدمی بزنیم و مهمترین رویدادهای تاریخ جهان را بررسی کنیم. وقایع مهمی که در تاریخ 25 آذر مصادف با 16 دسامبر رخ داده اند. اشخاص مشهور و تاثیر گذاری که در 25 آذر به دنیا آمده اند و افرادی مهمی که در تاریخ…

تقویم رویدادهای امروز ۲۴ آذر و وقایع مهم تاریخی این روز

در این صفحه همراه شما هستیم تا در تاریخ قدمی بزنیم و مهمترین رویدادهای تاریخ جهان را بررسی کنیم. وقایع مهمی که در تاریخ 24 آذر مصادف با 15 دسامبر رخ داده اند. اشخاص مشهور و تاثیر گذاری که در 24 آذر به دنیا آمده اند و افرادی مهمی که در تاریخ…

تقویم رویدادهای امروز ۲۳ آذر و وقایع مهم تاریخی این روز

در این صفحه همراه شما هستیم تا در تاریخ قدمی بزنیم و مهمترین رویدادهای تاریخ جهان را بررسی کنیم. وقایع مهمی که در تاریخ 23 آذر مصادف با 14 دسامبر رخ داده اند. اشخاص مشهور و تاثیر گذاری که در 23 آذر به دنیا آمده اند و افرادی مهمی که در تاریخ…

تقویم رویدادهای امروز ۲۲ آذر و وقایع مهم تاریخی این روز

در این صفحه همراه شما هستیم تا در تاریخ قدمی بزنیم و مهمترین رویدادهای تاریخ جهان را بررسی کنیم. وقایع مهمی که در تاریخ 22 آذر مصادف با 13 دسامبر رخ داده اند. اشخاص مشهور و تاثیر گذاری که در 22 آذر به دنیا آمده اند و افرادی مهمی که در تاریخ…

تقویم رویدادهای امروز ۲۱ آذر و وقایع مهم تاریخی این روز

در این صفحه همراه شما هستیم تا در تاریخ قدمی بزنیم و مهمترین رویدادهای تاریخ جهان را بررسی کنیم. وقایع مهمی که در تاریخ 21 آذر مصادف با 12 دسامبر رخ داده اند. اشخاص مشهور و تاثیر گذاری که در 21 آذر به دنیا آمده اند و افرادی مهمی که در تاریخ…

تقویم رویدادهای امروز ۲۰ آذر و وقایع مهم تاریخی این روز

در این صفحه همراه شما هستیم تا در تاریخ قدمی بزنیم و مهمترین رویدادهای تاریخ جهان را بررسی کنیم. وقایع مهمی که در تاریخ 20 آذر مصادف با 11 دسامبر رخ داده اند. اشخاص مشهور و تاثیر گذاری که در 20 آذر به دنیا آمده اند و افرادی مهمی که در تاریخ…

تقویم رویدادهای امروز ۱۹ آذر و وقایع مهم تاریخی این روز

در این صفحه همراه شما هستیم تا در تاریخ قدمی بزنیم و مهمترین رویدادهای تاریخ جهان را بررسی کنیم. وقایع مهمی که در تاریخ 19 آذر مصادف با 10 دسامبر رخ داده اند. اشخاص مشهور و تاثیر گذاری که در 19 آذر به دنیا آمده اند و افرادی مهمی که در تاریخ…

تقویم رویدادهای امروز ۱۸ آذر و وقایع مهم تاریخی این روز

در این صفحه همراه شما هستیم تا در تاریخ قدمی بزنیم و مهمترین رویدادهای تاریخ جهان را بررسی کنیم. وقایع مهمی که در تاریخ 18 آذر مصادف با 9 دسامبر رخ داده اند. اشخاص مشهور و تاثیر گذاری که در 18 آذر به دنیا آمده اند و افرادی مهمی که در تاریخ…