خانه موضوعات ریاضی

موضوعات: ریاضی

محیط و مساحت مستطیل را چگونه بدست آوریم؟ + مثال

محیط و مساحت مستطیل را چگونه بدست آوریم؟ + مثال

محاسبه های ساده هم چون فرمول محاسبه محیط مستطیل و مساحت مستطیل از جمله آموزش هایی است که در دوران مدرسه و ابتدایی به...