خانه موضوعات ریستارت کردن ویندوز

موضوعات: ریستارت کردن ویندوز

shut down or restart windows

چگونگی ریستارت یا شات داون کردن ویندوز پس از یک مدت معین

در بسیاری از مواقع، شما ممکن است بخواهید ویندوز کامپیوتر خانگی خود را پس از گذشت مدت معینی خاموش کنید(شات داون). به عنوان مثال،...