خانه موضوعات زلزله

موضوعات: زلزله

هنگام وقوع زلزله چه باید کرد؟

هنگام وقوع زلزله چه باید کرد؟

اخیرا شاهد زلزله های زیادی در سطح کشور بوده ایم پس تصمیم گرفتیم تا با بررسی باید ها و نباید ها هنگام وقوع زلزله...