مرور برچسب

زنان

معنی فمینیست چیست؟

معنی فمینیست چیست؟ فمینیست تلاش دارد تا برای حقوق زنان مبارزه کند؛ که شامل حق رای، حق کار، حق کار دولتی، درآمد برابر میان زنان و مردان و از بین بردن فاصله موجود در این زمینه، حق مالکیت،حق تحصیل، حق امضای قرارداد، حقوق برابر در ازدواج و حق…