خانه موضوعات شنا

موضوعات: شنا

8 تمرین برای تقویت قدرت بدنی و آمادگی جسمانی در ورزش شنا

۸ تمرین برای تقویت قدرت بدنی و آمادگی جسمانی در ورزش شنا

شنا فقط به معنای حرکت دادن بازوها پا زدن نیست. تکنیک و سرعت خوب نتیجه داشتن پایه قوی در شنا است. 8 تمرین اصولی...