مرور برچسب

شهادت امام حسن مجتبی

تاریخ رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی ۱۴۰۱ چندم و چند شنبه است؟

برای اطلاع از اینکه در سال 1401 شهادت امام حسن مجتبی چند شنبه است یا رحلت پیامبر چه روزی است، این مطلب را دنبال کنید تا با تاریخ رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی به شمسی، قمری و میلادی آشنا شوید.