خانه موضوعات قرص سرماخوردگی

موضوعات: قرص سرماخوردگی

سرما خوردگی

آیا مصرف قرص سرماخوردگی عوارض دارد

با تغییر فصل و سرد  شدن هوا، عارضه سرماخوردگی بیش از قبل در افراد مشاهده می شود. با اینکه مصرف خود سرانه دارو توصیه...