مرور برچسب

ماه رجب

اعمال ماه رجب برای برآورده شدن حاجات که بسیار مجرب است

ماه رجب و فضیلت آن بر کسی پوشیده نیست. رجب از ماه های حرام و ماهی است که دعا کردن در آن سفارش زیادی شده است، در مورد ماه رجب گفته شده که نام نهری در بهشت است که آب آن به شیرینی عسل و یه سفیدی شیر است. در مورد اعمال ماه رجب در مفاتیح الجنان…

ماه رجب به چه ماهی معروف است؟

ماه رجب یکی از ماه های بزرگ و پرفضیلت ماه های قمری و از ماه های حرام است. رجب نام نهری است در بهشت که از عسل شیرین‌‌تر و از شیر سودمند تر است و در روایات آمده است هر کس در این ماه روزه بگیرد، از نهر رجب می نوشد. ماه رجب که به رجب المرجب نیز…