مرور برچسب

معما

معما همراه با جواب کوتاه

معما یک پرسش است که در آن یک بازیکن یک سوال گیج کننده می پرسد و بازیکن دیگر باید معنی آن را بفهمد. معماها غالباً بازی های دوگانه متکی هستند .به عبارت دیگر ، کلید حل معما درک درست سوال و به چالش کشیدن ذهن است.

معما ی تصویری با جواب (مجموعه بهترین معما های تصویری)

ما سعی کرده ایم برای این که شما بتوانید هوش و IQU خود را بسنجید. چند نمونه معما ی تصویری با جواب جالب برای تست هوش و IQU جمع آوری کرده ایم و در آخر مطلب جواب هر معما را گذاشته ایم. معما ی تصویری با جواب 1. معمای شمع اولین معما ی…