خانه موضوعات معینی کرمانشاهی

موضوعات: معینی کرمانشاهی

متن عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم

متن شعر عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم+دکلمه شاعر

در این مطلب متن شعر عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم... را که استاد رحیم معینی کرمانشاهی سروده شده است را...