خانه موضوعات مقاله مدل

موضوعات: مقاله مدل

مدل کلاسیک دیوید بکام

مد و فشن : مد کلاسیک در برابر مد مدرن

  یکی از خوانندگان اخیراً سؤال کرده است ، چه کسی تصمیم می گیرد که مد چه باشد؟ پاسخ به این سؤال ساده است: ما...