خانه موضوعات مهریه

موضوعات: مهریه

با راه های طلاق دادن زن بدون مهریه

بررسی شرایط و راه های طلاق دادن زن بدون مهریه بصورت قانونی

مهریه مالی است که مرد پس از وقوع عقد ملزم به پرداخت آن می شود و حق قانونی زن است که هر لحظه می...