مرور برچسب

موهای زائد

موهای زائد کاربرد دارند. از تراشیدن آن ها دست بردارید!

من احتمالا باید اعلام جنگ علیه موهای زائد را کنار بگذارم! در دهه گذشته میزان  زمان ، انرژی ، پول و هیجانی که هر دو جنس برای از بین بردن هر مو از دستگاه تناسلی شان صرف می کند نجومی است. در صنعت رفع موهای دستگاه تناسلی ، تعداد  متخصصان…