خانه موضوعات مکه

موضوعات: مکه

تعبیر خواب از مکه برگشتن

تعبیر خواب از مکه برگشتن دیگری یا خود (برگشتن از حج)

در پست قبلی تعبیر خواب زیارت خانه خدا را برای شما شرح دادیم. حال اگر در خواب ببینید که خودتان یا دیگری پس از...