مرور برچسب

هوش مدیریت

هوش هیجانی در رهبری (یادگیری چگونه بیشتر آگاه شدن)

زمانی که در مورد یک "رهبر کامل" فکر می کنید، چه چیزی به ذهن شما می رسد؟ ممکن است فردی را تصور کنید که هرگز اجازه نمی دهد که کنترل خود را از دست نمی دهد، مهم نیست که با چه مشکلی روبرو باشد. یا ممکن است به کسی فکر کنید که اعتماد کاملی به…