مرور برچسب

والدین

تاثیر رفتار والدین بر فرزندان و ایجاد افسردگی و گرایش به مصرف مواد مخدر در آنها

تاثیر رفتار والدین بر فرزندان و ایجاد افسردگی و گرایش به مصرف مواد مخدر در آنها امری غیر قابل انکار است و دانشمندان دریافته اند که بسیاری از افرادی که در بزرگسالی درچار بیماری های افسردگی و مصرف مواد مخدر شده اند کودکی سختی داشته اند و در…