مرور برچسب

وای فای

Wi-Fi یک تهدید مهم برای سلامت انسان است

Wi-Fi یک تهدید مهم برای سلامت انسان است. چکیده مطالعات تکراری Wi-Fi نشان می دهد که Wi-Fi باعث استرس اکسیداتیو، آسیب اسپرم / بیضه، اثرات نوروپسیکتیک از جمله تغییر EEG، آپوپتوز، آسیب DNA سلولی، تغییرات غدد درون ریز و…