مرور برچسب

پزشکی قانونی

مجموعه آزمایشات پزشکی قانونی DNA 2

کدام یک از موارد زیر منبع بالقوه DNA برای تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی نیست؟ A. ریشه مو ب. سلولهای قرمز خون C. سلولهای اپیتلیال در ادرار D. بافت عضلانی E. بزاق خون یک  منبع عالی DNA انسان است. DNA در گلبول های سفید خون انسان وجود دارد…