خانه موضوعات پزشکی قانونی

موضوعات: پزشکی قانونی

دی ان ای

مجموعه آزمایشات پزشکی قانونی DNA 2

کدام یک از موارد زیر منبع بالقوه DNA برای تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی نیست؟ A. ریشه مو ب. سلولهای قرمز خون C. سلولهای اپیتلیال در ادرار D....