مرور برچسب

پنوماتیک

در صنعت از انواع شیر پنوماتیک از جمله بادی و دستی چه استفاده ای می شود؟

سیستم پنوماتیک سیستمی است که از هوای فشرده اطراف برای انجام عملیات بر روی عملگرهای سیستم استفاده می کند. در این سیستم ها قطعات کمپرسور، منبع های ذخیره، واحد کنترل، شیلنگ و عملگر ها اجزای اصلی سیستم را تشکیل می دهند.