خانه موضوعات گلدن رترویر

موضوعات: گلدن رترویر

ویژگی سگ گلدن رتریور

بررسی خصوصیات و ویژگی های سگ گلدن رتریور آمریکایی و مشهور

به عقیده بسیاری باهوش ترین سگ دنیا سگی با این نژاد است.سگ گلدن رتریور یکی دیگر از معروف ترین نژاد های سگ می باشد...