خانه موضوعات گوش دادن موزیک

موضوعات: گوش دادن موزیک

موسیقی برای قلب

موزیک به قلب کمک می کند تا ریتم خود را پیدا کند!

دانشمند الیور ساکس Oliver Sacks نوشت: "موسیقی می تواند قلب را به طور مستقیم متورم کند و نیازی به میانجیگری نیست." تحقیقات پزشکی اعتقاد به...