خانه موضوعات گوگل ترندس

موضوعات: گوگل ترندس

گوگل ترند

آموزش نحوه مقایسه شرایط جستجو با Google Trends

Google Trends نشان می دهد که چگونه اغلب یک عبارت جستجو ویژه نسبت به کل جستجو در مناطق مختلف جهان بر اساس جستجوی Google...