مرور برچسب

گوگل ترندس

آموزش نحوه مقایسه شرایط جستجو با Google Trends

Google Trends نشان می دهد که چگونه اغلب یک عبارت جستجو ویژه نسبت به کل جستجو در مناطق مختلف جهان بر اساس جستجوی Google وارد می شود . شما می توانید کلمات کلیدی چندگانه را با Google Trends مقایسه کنید. این همچنین به شما کمک می کند که کلید…