متن تسلیت فوت به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی برای ابراز همدردی

اگر نیاز به متن تسلیت گفتن به انگلیسی دارید در این نوشته متن های تسلیت به انگلیسی با ترجمه فارسی را بخوانید. متن تسلیت فوت به زبان انگلیسی را استوری کنید یا برای شخص مورد نظر ارسال نمایید.

نوشتن پیام تسلیت فوت هرگز آسان نیست. پیدا کردن کلمات مناسب برای ابراز همدردی در طول دوران نیاز یکی از اعضای خانواده یا دوستان می تواند دشوار باشد. با این وجود، ارسال پیام تسلیت فوت به کسی که دوستش دارید، نشان می دهد که برایتان مهم است و درد و رنجی که می کشد را درک می کنید. ما در این مقاله، مجموعه ای از پیام های تسلیت فوت به زبان انگلیسی که می توانند به شما در نوشتن یک متن تسلیت به زبان انگلیسی که معنادار و صمیمی بوده و نشان دهنده ابراز همدردی شما باشد کمک کنند، جمع آوری کرده ایم.

متن تسلیت انگلیسی با ترجمه فارسی

نوشتن یک متن تسلیت فوت انگلیسی و یافتن کلمات مناسب برای ارائه حمایت، آرامش و همدردی می تواند چالش برانگیز و سخت باشد. ممکن است گاهی نیاز داشته باشید متن تسلیت به زبان انگلیسی بنویسید در ادامه پیام های انگلیسی تسلیت فوت برای دوستان و آشنایان آورده شده که می توانید یکی از ان ها را انتخاب کنید.

I can’t imagine what you must be feeling right now, but I want you to know that we are just a phone call away. My heartfelt condolences

نمی توانم تصور کنم که اکنون چه احساسی داری اما می خواهم بدانی که به اندازه یک تماس تلفنی با هم فاصله داریم. تسلیت صمیمانه مرا پذیرا باش.

Our condolences to you and your family on the passing of your _________. May our friendship and prayers ease you through this difficult time

امیدوارم شما و خانواده تان، تسلیت ما برای از دست …… را پذیرا باشید. امیدوارم رابطه دوستی و دعاهای ما بتواند شما را در این دوران سخت کمک کند.

May fond memories of your ________ bring you comfort during this hard time in your life. My heart and prayers go out to you and your family

امیدوارم که خاطرات زیبایی که از …. داریم، باعث آرامش خاطرت در این دوران سخت از زندگی باشد. امیدوارم که قلب و دعاهایم باعث آرامش تو و خانواده ات شود.

I/We am/are truly sorry to hear of the loss of (Name). Please accept our condolences and may our prayers help comfort you and hasten the journey of his/her soul to Heaven

من/ما واقعاً بابت درگذشت (نام) متاسف هستیم. لطفاً تسلیت ما را پذیرا باش و امیدوارم که دعاهای ما باعث آرامش تو و تسریع سفر روح او به بهشت باشد.

Words may not suffice to express the heartfelt sorrow that we/I feel for the passing of (Name), but please accept our/my condolences and we/I will be sure to include him/her in our daily prayers

کلمات نمی توانند غم و اندوه که ما برای درگذشت (نام) تجربه م کنیم را بیان کند. اما لطفاً تسلیت مرا پذیرا باش و مطمئناً ما او را در دعاهای روزانه خود فراموش نخواهیم کرد.

We are sorry for your loss. (Name), was such a great person, (He/She) will live on in our memories forever. My heartfelt condolences

برای درگذشت عزیز سفر کرده شما متاسفیم. (نام)، شخص بزرگی بود، (او) برای همیشه در خاطرات ما خواهد ماند. از صمیم قلب تسلیت می گویم

همچنین بخوانید: متن تسلیت به دوست 

Words may not suffice to express the heartfelt sorrow that I feel for the passing of your ________. Please accept my condolences

کلمات برای بیان غم و اندوهی از دست دادن …. کافی نیستند. لطفاً تسلیت مرا پذیرا باش.

It was with great sadness that we learned of (Name)’s passing. Please accept our heartfelt condolences and we hope that in a small way they help through these trying times

خبر شنیدن فوت (نام) غم و اندوه بسیار زیادی داشت. لطفاً تسلیت صمیمانه مرا پذیرا باش و امیدوارم که به نحوی این تسلیت بتواند مایه آرامش خاطرت در این دوران سخت باشد.

In this sorrowful time, we would like to extend to you our heartfelt condolences. May our Lord comfort you and your loved ones

در این ایام غم انگیز، صمیمانه به شما تسلیت عرض می کنیم. پروردگار به شما و عزیزانتان آرامش دهد.

I am deeply saddened by the loss that you and your family have encountered. My condolences

من عمیقاً از غم و اندوهی که تو و خانواده ات با آن مواجه شده اید، غمگین هستم. تسلیت مرا پذیرا باش.

I am honored and blessed to have known your ________. He/she was truly a blessing in my life and I will miss him/her. My condolences

من  بابت شناخت … مفتخر هستم. او برکت زندگی من بود و دلم برایش تنگ خواهد شد. تسلیت مرا پذیرا باش.

Now, the angels rejoice as a good soul has finally made its way home! My sincere sympathy to you and your family

اکنون، فرشته ها در شور و شادی هستند زیرا یک روح خوب در نهایت به خانه برگشته است! همدردی صمیمانه مرا پذیرا باش.

Grief can be so hard, but our special memories help us cope. Remembering you and your loved one today and always. My heartfelt condolences

غم و اندوه می تواند خیلی دشوار باشد اما خاطرات خاص مشترکی که داریم، می تواند در مواجه با آن کمک کند. تسلیت صمیمانه مرا پذیرا باش.

Words, however kind, can’t mend your heartache, but those who care for you share your grief and wish you comfort and peace of mind. My condolences

کلمات، با وجود محبت آمیز بودن، نمی توانند غم و اندوه قلبت را تسکین دهند اما کسانی که به تو اهمیت می دهند، در غم و اندوهت شریک هستند و آرامش خاطر را برایت آرزو دارند. تسلیت مرا پذیرا باش.

پیام تسلیت کوتاه به انگلیسی

اگر رابطه نزدیکی با فرد سوگوار ندارید، می توانید از یک پیام تسلیت کوتاه انگلیسی برای ابراز همدردی خود استفاده کنید. شما می توانید دو یا سه پیام کوتاه را در کنار هم استفاده کنید و به فرد سوگوار نشان دهید که بابت درد و رنجی که می کشد، متاسف هستید و در این راه همراهش هستید. چند پیام تسلیت و همدردی به انگلیسی که کوتاه و ساده هستند در ادامه آورده شده است.

A thought of comfort and condolences to the grieving family

امیدوارم آرامش و تسلیت مرا پذیرا باشید.

Gone from our sight, but never from our hearts

از کنار ما رفته است اما همیشه در قلبمان خواهد بود.

همچنین بخوانید: متن تسلیت کوتاه

Heartfelt thoughts go out to you in this time of sorrow

افکار صمیمانه مرا در این دوران غم و اندوه پذیرا باشید.

I will be thinking of you in this moment of pain

من در این درد و رنج به فکرت هستم.

I am thinking about you and sending love

من به تو فکر می کنم و عشق را برایت می فرستم.

I’m always there in your hour of need. May his/her soul rest in peace

من همیشه در زمان نیاز همراهت هستم. امیدوارم روحش در آرامش باشد.

May your heart and soul find peace and comfort

امیدوارم قلب و روحت به آرامش برسد.

May the passage of time heal your grief

امیدوارم گذر زمان باعث التیام غم و اندوهت شود.

Our family is keeping your family in our thoughts and prayers

خانواده ات همیشه در فکر و دعاهای خانواده ام است.

Our hearts go out to you in your time of sorrow

قلب ما در این دوران غم و اندوه همراهت است.

Please accept my deepest condolences for your family’s loss

لطفا عمیق ترین تسلیت مرا برای از دست دادن خانواده خود بپذیرید.

Sharing in your sorrow. With love and friendship

در غم و اندوهت شریک هستم. با عشق و دوستی.

Someone so special can never be forgotten

چنین فرد خاصی هرگز نمی تواند فراموش شود.

Thinking of you during this difficult time

در این دوران سخت و دشوار به فکرت هستم.

Words can’t express how saddened we are to hear of your loss

کلمات نمی توانند غم و اندوه ما از شنیدن خبر فوت را بیان کنند.

Words fall short of expressing my sorrow for your loss

کلمات نمی توانند غم و اندوه ما از شنیدن خبر درگذشت را بیان کنند.

متن ادبی عرض تسلیت به انگلیسی از بزرگان

شما می توانید از یکی از این نقل قول های تسلیت فوت به انگلیسی برای ارائه کلمات متفکرانه به فرد سوگواری استفاده کنید تا بیشتر در مورد زندگی فردی که از دست داده اند، فکر کنند. این نقل قول ها که حاوی جملات تسکین دهنده غم هستند باعث افکار عمیق می شوند و دیدگاه جدیدی در مورد درد و رنج از دست دادن یکی از عزیزان ارائه می دهند.

When the heart grieves over what is has lost, the spirit rejoices over what it has left

وقتی قلب برای آنچه از دست داده است، سوگواری می کند، روح برای آنچه باقی مانده است، شاد می شود

مولانا

What we have once enjoyed, we can never lose. All that we love deeply becomes part of us

چیزی که قبلاً از آن لذت برده اید را هرگز نمی توانید از دست بدهید. تمام آن چیزی که ما عمیقاً دوست داشته ایم، بخشی از ما می شوند.

هلن کلر

Like a bird singing in the rain, let grateful memories survive in time of sorrow

مانند پرنده ای که در باران در حال آواز است، اجازه بده خاطرات زیبا در دوران غم و اندوه نجات بخشت باشد

رابرت لوئیز استیونسون

Unable are the loved to die, for love is immortality

عزیزان نمی توانند بمیرند زیرا عشق جاودانه است

ایملی دیکسون

A great soul serves everyone all the time. A great soul never dies. It brings us together again and again

یک روح بزرگ همیشه در خدمت همه است. یک روح بزرگ هرگز نمی میرد. آن ما را بارها و بارها کنار هم می آورد

مایا آنجلو

There are no goodbyes for us. Wherever you are, you will always be in my heart

هیچ خداحافظی برای ما وجود ندارد. هر جایی که هستی، همیشه در قلب ما خواهی بود

گاندی

When you are sorrowful look again in your heart, and you shall see that in truth you are weeping for that which has been your delight

وقتی غمگین هستی، دوباره به قلبت رجوع کن و خواهی دید که به راستی برای چیزی که مایه خشنودیت بوده گریه می کنی

خلیل جبران

They say love beyond the world cannot be separated by it. Death cannot kill what never dies

می گویند که عشق فراتر از جهان با هیچ چیز جدا نمی شود. مرگ نمی تواند چیزی که هرگز نمی میرد را بکشد

ویلیام پن

While we are mourning the loss of our friend, others are rejoicing to meet him behind the veil

در حالی که سوگوار درگذرشت دوستمان هستیم، دیگران از دیدن او در پشت این نقاب خوشحال هستند

جان تیلور

No matter how prepared you think you are for death of a loved one, it still comes as a shock, and it still hurts very deeply

مهم نیست چقدر برای مرگ عزیزان خود آماده هستیم، باز هم ما را شوکه می کند و همچنان درد و رنج عمیقی دارد

بیلی گراهام

Those we love and lose are always connected by heartstrings into infinity

کسانی که دوست داریم و از دستشان می دهیم، همیشه با رشته های قلب به بی نهایت متصل هستند

تری گیلتز

نحوه نوشتن یک پیام تسلیت فوت

برای فرستادن پیام تسلیت به انگلیسی می توانید از متن های آماده بالا استفاده کنید همچنین می توانید خودتان اقدام به نوشتن یک متن تسلیت به زبان انگلیسی نمایید.

زمانی که یک متن تسلیت به عنوان پیام همدردی با شخصی که عزیزی را از دست داده ارسال می کنید، تمرکز اصلی شما باید بر تسلیت گفتن و ابراز همدردی باشد. هدیه ها و پیام های همدردی، ابراز همدردی برای فردی است که غم و اندوه دارد و وقتی می خواهید روی یک کارت همدردی چیزی بنویسید، بسیار مهم هستند. از نوشتن پیام های طولانی اجتناب کنید زیرا فرد سوگوار به احتمال زیاد پیام های تسلیت زیادی دریافت می کند. این چهار مرحله را برای نوشتن یک متن تسلیت برای نشان دادن ابراز همدردی خود دنبال کنید.

  1. داستان هایی از غم از دست دادن خود برای فرد سوگوار تعریف کنید.
  2. تسلیت بگویید.
  3. خاطره ای به اشتراک بگذارید (اختیاری). اگر رابطه نزدیکی با فرد سوگوار داشته اید، می توانید خاطره ای با فرد سوگوار به اشتراک بگذارید و به او بگویید که که آن فرد چقدر برایتان اهمیت داشته است.
  4. از یک نقل قول، آیه قرآن یا جملات مذهبی که به فرد مقابل کمک می کند در این مورد تامل کند، استفاده نمایید.
  5. به او بگویید هر کاری از دستتان بربیاید انجام می دهید

سخن پایانی

چند پیام تسلیت و همدردی به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی تقدیم شما شد که می توانید از آن ها برای عرض تسلیت به زبان انگلیسی برای دوست یا هر شخصی که عزیزی را از دست داده است استفاده کنید.

 

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.