تعبیر خواب کفش خریدن در شکل های مختلف (کامل و جامع)

ممکن است به دنبال تعبیر خواب کفش خریدن باشید و بخواهید تعبیر خواب هایی چون تعبیر خواب کفش خریدن برای مرده یا تعبیر خواب کفش خریدن برای دختر مجرد و … را بدانید. پس در این مطلب همراه ما باشید.

گرچه خیلی از خواب هایی که می بینیم معنی خاصی ندارند و انعکاسی از اتفاقات روزمره ما هستند، اما دیدن برخی از خواب ها فکر ما را مشغول می کند و دوست داریم از تعبیر آنها مطلع شویم. ممکن است در خواب، خود را در حال خرید کفش ببینید و بخواهید بدانید این خواب چه تعبیری دارد. در این مطلب کاملترین تعبیر خواب کفش خریدن را در اختیار شما قرار داده ایم. تا انتهای مطلب همراه مینویسم باشید.

تعبیر خواب خریدن کفش

خواب کفش خریدن تعابیر مختلفی دارد. به لحاظ روانشناسی، خرید کردن در خواب نشان دهنده نیازهای شخص است و خریدن کفش در خواب به معنی فرصت های مختلف و تلاش فرد برای شروع کار جدید در زندگی می باشد و به عبارتی تمایل فرد برای تغییر و تحول در زندگی را نشان می دهد.

برخی کفش در خواب را به همسر تعبیر کرده اند و معتقدند خواب کفش به زندگی زناشویی فرد مربوط می شود

تعبیر خواب کفش بر چند وجه است:

 • موقعیت فرد در شرایط پیش روی زندگی
 • سفر و مسافرت
 • زن یا همسر
 • مال و معیشت

در تعبیر خواب حضرت یوسف (ع) آمده که خواب کفش نشانه سفر و آشنایی با همسر است.

تعبیر خواب زیارت مشهد

تعبیر خواب کفش خریدن امام صادق

به روایت از امام صادق (ع) تعبیر خواب کفش بر چند وجه است:

 • سفر
 • زن
 • خادم
 • مال
 • نیرو و قدرت
 • مردی که تقسیم کننده میراث است.

تعبیر خواب کفش خریدن مرده

کفش مرده در خواب بیانگر حالت او می باشد. کفش نو و جدید برای مرده در خواب، به معنی خوشحالی و حال خوب مرده می باشد.

تعبیر خواب کفش خریدن برای دختر مجرد

خواب کفش خریدن دختر مجرد را به ازدواج تعبیر کرده اند. اگر کفشی که دختر در خواب خریده زیبا باشد، با شخصی با اخلاق و با ایمان ازدواج خواهد کرد.

چنانچه دختر مجرد در خواب ببیند کفش نو خریده و آن کفش زشت است، تعبیر این خواب ازدواج با شخصی حریص در آینده نزدیک می باشد.

اعراب خواب کفش سیاه را به زن صالحی از تبار ثرتمند تعبیر می کنند.

تعبیر خواب خرید کفش مشکی برای دختر مجرد، خبر از اتفاقات جدید در زندگی مانند مسافرت و یا فرصت شغلی جدید می دهد.

دیدن کفش مشکی در خواب دختر مجرد، بیانگر تلاش او در زندگی روزمره برای دست یافتن به رابطه عاطفی متناسب با شرایط زندگی او می باشد.

اگر دختری خواب خرید کفش جدید ببیند و کسی در خواب از کفش های او تعریف کند، باید مواظب اطرافیان خود باشد.

تعبیر خواب کفش سفید برای دختر مجرد

تعبیرخواب خریدن کفش سفید برای دختر مجرد از اتفاقات خوب در آینده و احساس راحتی و شادی در روزهای پیش رو خبر می دهد.

 • بهتر شدن شرایط و رسیدن به آرزوها

تعبیر کفش در خواب زن

چنانچه زنی که شوهر دارد در خواب ببیند که کفش خریده و یا خود را در حال خرید کفش جدید ببیند، به معنی اختلاف و یا جدایی بین او و همسرش می باشد.

اما اگر زنی خواب ببیند شوهرش برای او کفش جدیدی خریده، تعبیرش فرزند می باشد.

تعبیر خواب خرید کفش پاشنه بلند به معنی وجود برخی محدودیت ها در زندگی است.

خواب کفش نو برای زنی که ازدواج کرده، تمایل زن به جدایی از همسرش نیز تعبیر شده است.

تعبیر خواب خرید کفش دست دوم

خرید کفش دست دوم در خواب تعبیر جالبی ندارد و تعبیر خواب کفش کهنه و فرسوده سه وجه دارد:

 • فقر و بی پولی
 • بیماری
 • دشمن

تعبیر خواب خرید کفش برای مرد

تعبیر خواب کفش خریدن برای مرد، ازدواج یا آشنایی با زنی خوشگذران می باشد. همچنین مردی که در خواب در حال خرید کفش باشد را به تلاش برای رسیدن به اهداف و موفقیت در آینده نزدیک تعبیر کرده اند.

خواب خرید کفش برای مرد، تغییر شغل نیز تعبیر شده است.

تعبیر خواب خرید کفش برای بچه

تعبیر خواب خریدن کفش بچگانه، از دگرگونی خبر می دهد. همچنین برخی خواب خرید کفش برای بچه را بچه دار شدن نیز تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب کفش خریدن برای دیگران

برخی خواب کفش را به ایمان فرد تعبیر کرده اند. بر این اساس، تعبیر خواب کفش خریدن برای دیگران می تواند به معنی کمک به شخص برای حفظ اعتقادات و مانع شدن از انحراف او باشد.

هدیه دادن کفش به دیگران در خواب به معنی سعی در تاثیر گذاشتن بر دیگران است.

تعبیر خواب کفش خریدن از مغازه

اگر شخص خود را در مغازه کفش فروشی و در حال خرید کفش ببیند، به معنی وجود یک دو راهی در زندگی اوست.

تعبیر خواب یاکریم

تعبیر خواب کفش بنفش

کفش بنفش در خواب به معنی تغییرات خوب و مثبت است.

اگر دختر جوانی در خواب ببیند که کفش بنفش می خرد، تعبیبر آن خوشبختی و موفقیت است.

خریدن کفش بنفش در خواب زن متاهل به معنی تغییر زندگی او در جهات مثبت می باشد.

تعبیر خواب خرید کفش براق

خواب خرید کفش براق به معنی این است که فردی به شما مراجعه می کند و از شما مشورت می خواهد.

تعبیر خواب خرید کفش قهوه ای

اگر در خواب خود را در حال خرید کفش قهوه ای دیدید معنی ان این است که خبری نه چندان خوشایند در مورد آشنایان به شما می رسد.

تعبیر خواب خرید کفش سبز

کفش سبز در خواب از لحظات خوش خبر می دهد و خواب خرید کفش سبز در خواب، رسیدن به خواسته ها تعیبر شده است.

تعبیر خواب خریدن کفش زرد

خواب خریدن کفش زرد به بیماری تعبیر شده است.

تعبیر خواب خریدن کفش صورتی

کفش صورتی در خواب به امور مالی مرتبط است. چنانچه در خواب کفش صورتی خریدید، نشانه حال خوب شما در روزهای آینده می باشد.

تعبیر خواب خرید کفش آبی

خرید کفش آبی در خواب از تحولاتی در آینده خبر می دهد که برای فرد سودمند خواهد بود.

تعبیر خواب خرید کفش گران قیمت

خرید کفش گران در خواب نشانه همسری توانگر و با دیانت است.

تعبیر خواب برگشتن از مکه چیست؟

رایج ترین تعبیر خرید کفش نو

 • اگر در خواب کفش نو خریدید و آنرا به پا کردید، احتمالا سفری پیش رو خواهید داشت و یا در یک تجارت سود می کنید.
 • پاره شدن کفش نو در خواب به معنی وجود دشمن است.
 • اگر در خواب ببیند کفشی که خریده ازجنس طلا است، به معنی راحتی و آسایش است.
 • اگر از جنس چوبی باشد، به معنی دشواری و سختی است.
 • خرید کفش نقره در خواب به معین فرزندان خوب و صالح است.
 • تعبیر خواب خریدن کفش مسی، بهبود وضعیت زندگی است.
 • دیدن خواب خرید کفش باریک به معنی زودگذر بودن وضعیت سخت مالی است.
 • تعبیر خواب خریدن کفش تنگ در خواب، نماد تصمیمات اشتباه فرد است.
 • کفش در خواب زن باردار نماد شوهر ، فرزندان یا خانه است و اگر زن باردار در خواب خود را در فروشگاه کفش و در حال خرید ببیند، به معنی مسئولیت پذیری همسر او در زندگی می باشد.
 • تعبیر خواب خرید کفش نو که گشاد باشد، بیانگر قرار گرفتن شما در موقعیت سختی است که می تواند آرامش شما را بهم بزند.
 • تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه از نامتعادل بودن افکار و رفتار شما خبر می دهد.
 • تعبیر خواب گم شدن کفش نو در خواب از استرس و اضطراب فرد خبر می دهد.
 • دیدن خواب خرید کفش بهمراه جعبه، از رابطه ای عمیق بین شما و خانواده همسرتان خبر می دهد.
 • تعبیر خواب خریدن کفش نو که گل آلود شده باشد به معنی درگیر شدن شما در یک وضعیت است که زندگی و فکر شما را مشغول می کند.
 • کفش خیس در خواب، دروغ و تهمت تعبیر شده است.

تعبیر خواب زیارت امامزاده

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.