تعبیر خواب سوره های قرآن (حمد، اخلاص، یاسین، ناس، شمس و….)

تعبیر خواب دیدن و خواندن سوره های قرآن

خواندن سوره های مختلف قرآن در خواب، می تواند تعبیرهای گوناگونی داشته باشد. در این مقاله تعبیر خواب سوره های قرآن کریم جمع آوری شده است.

برخی افراد ممکن است در خواب خود را در حال خواندن سوره های قرآنی ببینید، مشاهده خواندن قرآن در خواب و همچنین تعبیر خواب دیدن سوره های قرآن خوب می باشد و نیک و پسندیده است. هر یک از سوره های قرآن می تواند تعبیری مخصوص به خود را داشته باشد. به عنوان مثال تعبیر خواب سوره حمد با تعبیر خواب سوره بقره می تواند متفاوت باشد. اگر می خواهید بدانید تعبیر سوره های مختلف قرآن در خواب چیست، با ما همراه باشید. در این پست تعبیر خواب سوره های قرآن به شما عزیزان ارائه می شود.

تعبیر خواب سوره های قرآنی

ابراهیم کرمانی:

اگر فردی در خواب ببینید نصف قرآن را خوانده است، به این معنی است که نصف عمر او نیز گذشته است.

منوچهر مطیعی:

اگر در خواب قرآن ببینید خیلی خواب خوبی است به خصوص اگر خود را در حال تلاوت قرآن ببینید.

تعبیر خواب سوره حمد

محمد بن سیرین:

اگر شخصی در خواب ببیند سوره حمد را می خواند، یعنی کارهایش را با ایمان و اعتقاد به خداوند انجام می دهد و عمرش طولانی می باشد.

همچنین بخوانید: متن سوره حمد

تعبیر خواب سوره اخلاص

امام صادق (ع):

کسی که در خواب خود را در حال خواندن سوره اخلاص مشاهده کند، زندگی خوش و شادی خواهد داشت و به سعادت دنیا و آخرت نائل می شود.

ابن سیرین:

هر کسی در خواب ببیند سوره اخلاص را می خواند، توفیق اطاعت و عبادت پیدا می کند و در ایمان و توحید بی نظیر است.

تعبیر خواب سوره یاسین

محمد بن سیرین:

فردی که در خواب سوره یاسین را بخواند، عاقبت بخیر می شود.

ابراهیم کرمانی:

اگر شخصی در خواب سوره یاسین را بخواند، یعنی مورد مغفرت و لطف خداوند قرار می گیرد و عمر او طولانی می شود.

تعبیر خواب سوره ناس

ابن سیرین:

اگر شخصی در خواب ببیند سوره ناس را می خواند، خداوند او را از خشم و کینه افراد شر و شیطانی در امان نگه می دارد.

تعبیر خواب سوره شمس

امام صادق (ع):

فردی که در خواب سوره شمس را بخواند، از بلاها در امان می ماند و حفظ می شود.

ابراهیم کرمانی:

اگر در خواب در حال خواندن سوره شمس باشید، در آینده از کار های خود پشیمان می شوید.

تعبیر خواب سوره فلق

امام صادق (ع):

فردی که در خواب سوره فلق را بخواند از رنج ها و آفت های این جهان حفظ می شود.

ابن سیرین:

اگر شخصی در خواب ببیند سوره فلق را می خواند، به ایم معناست که برایش سحر و جادو می کنند ولی اثر نمی کند.

تعبیر خواب سوره عصر

ابن سیرین:

اگر فردی ببیند سوره عصر را می خواند، یعنی در امور صبور و شکیبا می باشد.

ابراهیم کرمانی:

اگر کسی در خواب ببیند سوره عصر را می خواند، زیانی به او وارد می شود و امانتی که بر عهده اوست ادا می کند.

حضرت صادق (ع):

اگر شخصی در خواب در حال خواند سوره عصر باشد، به وسیله تجارت خیر و نعمتش زیاد می شود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب امام حسین (ع)

تعبیر خواب سوره کوثر

محمد بن سیرین:

اگر فردی ببیند در خواب سوره کوثر می خواند، اموال و نعمت فراوانی به او می رسد.

ابراهیم کرمانی:

اگر شخصی در خواب در حال خواندن سوره کوثر باشد، عطا یابد از بزرگی و دشمن او بدحال شود.

امام جعفر صادق:

فردی که در خواب ببینید سوره کوثر را می خواند، خیرات بسیار نماید و اجر و ثواب یابد.

تعبیر خواب سوره قدر

محمدبن سیرین:

اگر فردی در خواب ببیند سوره قدر می خواند، دلیل که از دنیا بیرون نرود تا ثواب شب قدر را درنیابد.

ابراهیم کرمانی:

اگر فردی در خواب ببیند سوره قدر می خواند، عمرش دراز شود و مرادش می رسد.

امام جعفر صادق:

اگر فردی در خواب ببیند سوره قدر می خواند، جاه و قدرش عالی شود.

تعبیر خواب سوره التکوير

محمدبن سيرين:

اگر شخصی ببيند در خواب سوره تكوير مي خواند، دليل كه از عذاب خداي تعالي می ترسد.

ابراهيم كرماني:

اگر شخصی ببيند در خواب سوره تكوير مي خواند، یعنی از سمت شرق به سفرهای زیادی می رود.

 امام جعفر صادق:

اگر شخصی ببيند در خواب سوره تكوير مي خواند، به این معناست که از آن چه می ترسد در امان خواهد بود.

تعبیر خواب سوره فیل 

هر کس در خواب ببیند که سورۀ فیل می خواند، یعنی او بر دشمنان خود غلبه می کند و گفته شده پادشاهی باشد که ارتش او هزیمت نمایند و به پیروزی نایل نمی شوند و گفته شده که بینندۀ خواب به حج مشرف شود و باشد که فتنه ای افتد که در آن دشمنان او هلاک شوند و گفته شده که خداوند در مدت زندگی به او سلامت عطا می فرماید.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب امام علی (ع)

تعبیر خواب سوره بقره

اگر کسی در خواب سوره بقره را بخواند، عمرش طولانی می شود و در بلاها صابر و شکیبا است و از شر دشمنان رهایی می یابد.

تعبیر خواب سوره نساء

خواندن سوره نساء در خواب تعبیرش این است که به خواننده ارثیه می رسد و خانواده و بستگانش افزایش می یابند.

تعبیر خواب سوره آل عمران

خواندن سوره آل عمران در خواب، پاک شدن از همه بدی ها است.

حضرت صادق (ع):

خواندن سوره آل عمران در خواب، یعنی آن فرد دیانت و تقوایش قوی می شود.

تعبیر خواب سوره نور

ابن سیرین:

اگر فردی ببیند سوره نور را در خواب می‌ خواند، عالم و عادل می‌ شود و قلب او از علم و حکمت نورانی می‌ شود.

تعبیر خواب سوره مائده

ابن سیرین:

اگر در خواب ببینی سوره مائده را می‌ خوانی، یـعـنـی بر اهل آن مکان شرافت و بزرگی به دست می‌ آوری. ‌

ابراهیم کرمانی:

اگر در خواب ببینی سوره مائده را می‌ خوانی، یـعـنـی مال و اموال و نعمت‌ های تو فراوان می‌ شود و به خیر دنیا و آخرت خواهی رسید.

امام صادق (ع:

اگر در خواب ببینی سوره مائده را می‌ خوانی، تعبیرش سلامتی جسم، درستی کار و همچنین قوت و توان در شغل می‌ باشد.

تعبیر خواب سوره انعام

ابن سیرین:

اگر در خواب ببینید سوره انعام را می‌ خوانید، یـعـنـی به سعادت دنیا و آخرت می‌ رسید.

ا‌‌‌‌‌براهیم کرمانی:

اگر در خواب ببینید سورۀ انعام را می‌ خوانید، یـعـنـی حیوانات چهارپای زیادی به دست می‌آورید. ‌‌

امام صادق (ع):

اگر در خواب ببینید سورۀ انعام را می‌ خوانید، یـعـنـی توفیق انجام احسان و نیکی و بخشندگی به دست می‌آورید.

تعبیر خواب سوره اعراف

ابراهیم کرمانی:

اگر فردی در خواب ببیند سورۀ اعراف را می‌خوانید، یـعـنـی از دنیا نمی‌رود تا این که کوه سینا را زیارت کند. ‌‌‌‌‌

ابن سیرین:

اگر فردی در خواب ببیند سورۀ اعراف را می‌خوانید،یـعـنـی دین و ایمان او خالص و پاک می‌شود و عاقبت به خیر خواهد شد.

امام صادق (ع):

اگر فردی در خواب ببیند سورۀ اعراف را می‌خوانید، یـعـنـی همه مردم از او خشنود خواهند شد.

تعبیر خواب سوره توبه

ابن سیرین:

اگر فردی در خواب در حال خواند سوره توبه باشد، یـعـنـی «توبه نصوح» می‌کند.

ابراهیم کرمانی :

اگر فردی در خواب در حال خواند سوره توبه باشد، یـعـنـی نتیجه کار او خوب و خیر می‌ باشد. ‌‌‌‌‌

امام صادق (ع):

اگر فردی در خواب در حال خواند سوره توبه باشد، یـعـنـی در بین مردم مورد قبول و محبوب می‌شود.

تعبیر خواب سوره یونس

ابن سیرین:

اگر شخصی در خواب در حال قرائت سوره یونس باشد، یـعـنـی رزق و روزی اوگسترده می‌شود و کار اوبه نتیجۀ مورد نظر می‌ رسد. ‌‌‌‌‌

ابراهیم کرمانی:

اگر شخصی در خواب در حال قرائت سوره یونس باشد، یـعـنـی حیله و مکر کافران و کینه حسودان از او دور می‌شود و بر دشمن غلبه می‌کند.

امام صادق (ع):

اگر شخصی در خواب در حال قرائت سوره یونس باشد، یـعـنـی گفتار و کلام او خوب و نیکو می‌شود.

تعبیر خواب سوره مریم

امام صادق (ع):

اگر ببینید سوره مریم را در خواب می خوانید، یـعـنـی به شما تهمت و بهتان می‌زنند، ولی سرانجام بی‌گناهی شما ثابت می‌شود، ‌‌‌‌‌

ابراهیم کرمانی:

اگر ببینید سوره مریم را در خواب می خوانید، یـعـنـی راه خیر و خوبی را انتخاب می‌کنید و سنت و روش پیغمبر (ص) را به جا می‌آورید.

ابن سیرین:

اگر ببینید سوره مریم را در خواب می خوانید، یـعـنـی خداوند شما را در روز قیامت از عذاب نجات می‌دهد.

تعبیر خواب سوره عنکبوت

اگر فردی ببیند سورۀ عنکبوت را در خواب می‌خواند، یـعـنـی در هنگام مرگ ایمان می‌آورد و در پناه خداوند خواهد بود.

امام صادق (ع):

اگر فردی ببیند سورۀ عنکبوت را در خواب می‌خواند، یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کند.

تعبیر خواب سوره واقعه

ابن سیرین:

اگر شخصی در خواب سوره واقعه را بخواند، یـعـنـی از گناهان توبه می‌کند.

ابراهیم کرمانی:

اگر شخصی در خواب سوره واقعه را بخواند،یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت خداوند را به دست می‌آورد. ‌‌‌‌‌

امام صادق (ع):

اگر شخصی در خواب سوره واقعه را بخواند، یـعـنـی از طاعت و بندگی خداوند به سعادت می‌رسد.

 

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.