تعبیر خواب زیارت خانه خدا چیست؟ (از منابع معتبر دینی)

اگر در خواب ببنیم به خانه خدا مشرف شده ایم و در حال طواف کعبه و زیارت خانه خدا شده ایم تعبیرش چیست؟ کعبه، خانه خدا حرم امن و محل عبادت مسلمانان است و دیدن خواب اماکن مذهبی مانند کعبه حس خوبی به شما منتقل خواهد کرد برای اینکه بدانید تعبیر خواب زیارت خانه خدا چیست؟ ادامه این متن را بخوانید برای جمع آوری این اطلاعات از منابع معتبر دینی و کتب تعبیر خواب مرجع استفاده شده است. امیدواریم در صورتی که به دنبال تعبیر زیارت خانه خدا در خواب و یا تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا و زیارت آن هستید پاسخ خود را از این نوشته دریافت نمایید.

همچنین ببینید: تعبیر خواب زیارت امامزاده

دسترسی سریع به مطالب

تعبیر خواب به زیارت خانه خدا رفتن چیست؟

بسیاری از معبرین تعبیر خواب معتقدند که تعبیر دیدن زیارت خانه خدا در خواب این است که شما عملی در آینده انجام خواهید داد که برای شما ثواب حج و زیارت خانه خدا نوشته می شود. و یا ممکن است خواب رفتن به کعبه و زیارت خانه خدا را در شرایطی ببینید که عمل خیری انجام داده اید و به واسطه کار نیکتان خواب می بینید که به زیارت خانه خدا رفته اید. دیده شده افرادی که گره ای از کار همنوعان خود گشوده اند خواب زیارت خانه خدا را دیده اند پس به طور کلی تعبیر خواب زیارت خانه خدا خوب است و به این معنی است که عمل شما از سوی خداوند قبول شده و ثواب زیادی برای شما نوشته شده که با حج رفتن برابری می کند.

تعبیر خواب احرام و زیارت کعبه:

اگر خود را در حال احرام و زیارت کعبه ببینید تعبیر ان این است که قصد و نیت کرده اید کاری را انجام دهید که ثواب آن با حج برابری می کند. و اگر فردی در خواب ببیند که احرام گرفته و لبیک می گوید بیانگر این است که گرفتار بیم و ترس می شود. تعبیر دیگر احرام بستن برای زیارت خانه خدا درستکاری است.

تعبیر خواب زیارت و ذکر گفتن در خانه خدا:

اگر در خواب خود را مشغول زیارت و ذکر گفتن در خانه خدا ببینید تعبیر آن این است ایمان شما زیاد است و دارای صفای باطن هستید.

تعبیر خواب امتناع از حج رفتن از ابراهیم کرمانی:

اگر در خواب دیدید که شرایطی برای شما فراهم شده که می توانید به زیارت خانه خدا بروید اما از ان امتناع می کنید تعبیرش این است که امانتدار خوبی نیستید. اما اگر در خواب نیت کنید که به حج نمی روید اما پول ان را صرف امور خیر خواهید کرد تعبیرش خوب و نیکوست.

همچنین ببینید: تعبیر خواب زیارت عاشورا

تعبیر خواب زیارت خانه خداتعبیر خواب زیارت خانه خدا توسط نزدیکان:

اگر در خواب ببینید که شخصی از خانواده و نزدیکان شما به کعبه رفته و مشغول زیارت کعبه و خانه خدا است تعبیرش این است که آن شخص از بلایا و اتفاقات ناگوار ایمن خواهد بود. منوچهر مطیعی تهرانی می گوید تعبیر خواب زیارت خانه خدا توسط همسر این است که به زودی دارای فرزند خواهید شد.

تعبیر خواب زیارت داخل خانه خدا:

اگر خود را در داخل خانه خدا دیدید تعبیرش رسیدن به آرامش و امنیت و در پناه خدا قرار گرفتن است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کعبه هستی، نشانه این است که از شر دشمن ایمن می‌شوی.

تعبیر خواب زیارت خانه خدا و گریه در کعبه:

اگر در خواب دیدید که در حین زیارت خانه خدا گریه می کنید و اشک می ریزید تعبیر گریه در کعبه این است که گناهان شما آمرزیده شده و حاجاتتان برآورده می شوند.

تعبیر خواب زیارت خانه خدا با حالت مضطرب و نگران:

اگر با حالتی مضطرب مشغول زیارت خانه خدا باشید و با چهره ای زشت خودتان یا اطرافیانتان را مشغول زیارت کعبه ببینید تعبیر خوبی ندارد و به معنای ریاکاری، پول پرستی و نفاق شما یا اطرافیان شما است.

تعبیر خواب قصد زیارت خانه خدا را داشتن:

اگر در خواب ببینید که قصد دارید به زیارت خانه خدا بروید کاری برای شما پیش می آید که ثواب رفتن به حج خانه خدا را برای شما می نویسند و یا در کاری که در بیداری انجام می دهید، برای شما خیر و برکت زیادی وجود خواهد داشت.

تعبیر خواب زیارت کعبه توسط شخصی که از دنیا رفته چیست؟

اگر در خواب ببینید شخصی که مرده به مکه و زیارت خانه خدا رفته است تعبیرش این است که روح آن شخص به خدا نزدیک شده و گناهان او آمرزیده و از مقربان درگاه خداوند خواهد شد.

تعبیر خواب نماز خواندن در خانه خدا چیست؟

تعبیر خواب نماز خواندن در مکه این است که کاری را که شروع کرده اید با موفقیت به پایان خواهید رساند و خدا نیز از عمل شما راضی و خشنود است و خودتان نیز از نتیجه کارتان راضی خواهید بود.

ابراهیم کرمانی می گوید اگر فردی در خواب ببیند که به مکه رفته و در آنجا نماز می خواند نشانه این است که روسا و بزرگان باعث می شوند تا کار وی بهتر شود

تعبیر خواب طواف کعبه: درستی عمل و ایمان قوی

اگر در خواب ببینی خانه تو کعبه می‌باشد و مردم آن را زیارت می‌کنند، تعبیرش این است که امانت‌دار مردم می‌شوی و حرمت و احترام به دست می‌آوری.

تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا

به زیارت خانه خدا رفتن تعابیر مختلفی دارد و بنا به شرایطی که فرد در حال دیدن خواب دارد تعبیر خواب دیدن کعبه خانه خدا می تواند متفاوت باشد. اگر فرد در حالت ناخوشی و مریضی خواب زیارت خانه خدا را ببیند تعبیرش این است که شفا می یابد و مریضی اش برطرف می شود. تعبیر زیارت خانه خدا در خواب توسط فرد مقروض به معنای ادای دین و قرض اوست. اگر شخصی که ترس خاصی دارد و از موضوعی نگران و مضطرب است خواب کعبه و زیارت خانه خدا را ببیند تعبیر آن این است که این ترس از او برطرف شده و از آن ایمنی یافته است و نباید نگران آن باشد.

تعبیر خواب دیدن کعبه با شوق:

اگر در خواب دیدید که در حال تماشای کعبه هستید تعبیر بسیار خوبی دارد و به زودی خداوند نظر رحمت خود را به شما نشان داده و خوشبختی به سراغ شما خواهد آمد و در مسیر درستی قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب دیدن کعبه با بی تفاوتی:

اگر دیددی که بدون داشتن حس خاصی مشغول تماشای کعبه هستید تعبیر ان این است که کاری را انجام می دهید که در نظر اذهان مردم بسیار نیکو و پسندیده است ولی آن کار را صرفا از روی وظیفه انجام می دهید یا از انجام آن احساس شادی نمی کنید. در این گونه کارها، هر چند که خداوند راضی به انجام اعمال خیر است ولی شرط قبول آن اعمال تلاش برای کسب رضای خداست. پس اگر کاری را به منظوری جز رضای خدا انجام دهید، ثواب حج رفتن برای شما نوشته نخواهد شد.

تعبیر خواب زیارت خانه خدا از معبران بزرگ

تعبیر خواب به زیارت خانه خدا رفتن از ابن محمد العنبری:

آسایش و ایمنی از ترس ها و رسیدن به رزق و روزی

تعبیر زیارت خانه خدا در خواب از محمد ابن سیرین:

به زودی به سفر حج خواهید رفت اگر بیمار باشید شفا می یابید اگر مضطرب باشید آرام می شوید اگر مقروض باشید قرضتان ادا می شود.

تعبیر خواب زیارت خانه خدا از امام صادق (ع):

 • ازدواج کردن
 • کنیزک خریدن
 • زیارت کردن پادشاه
 • نیکویی بر مردم
 • تلاش کردن در کار خیر
 • مزد و ثواب کردن
 • صحبت و همنشینی با اهل علم

تعبیر خواب رفتن به مکه از یوسف نبی:

شادی و ازدواج

تعبیر زیارت خانه خدا در خواب از منوچهر مطیعی تهرانی

ایمنی از شر

تعبیر خواب مو تراشیدن در کعبه از اسماعیل بن اشعث:

اگر فردی در خواب ببیند که به مکه رفته و کسی موی وی را در حرم مکه می تراشد بیانگر این است که اگر بیننده خواب بدهکار است بدهی وی پرداخت می شود و یا اگر بیننده خواب غمگین است خوشحال و شاد می شود.

تعبیر خواب روی بام کعبه بودن:

اگر ببینی روی بام کعبه هستی، یعنی اعتقادات مذهبی تو بد و نادرست است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 نظرات
 1. جابر می گوید

  سلام علیکم.وقت بخیر
  نماز روزتون مقبول درگاه حق تعالی انشاءالله
  خواب دیدم با یکی از دوستام مکه هستم در حال طواف خانه کعبه(البته دوستم ۱۰ سالی میشه فوت شده هست)
  باهم درحال طواف بودیم
  تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. سارا محمدی می گوید

   سلام
   تعبیر خواب زیارت خانه خدا بسیار خوب است. اینکه دوست خود را در کنار خود دیده اید می تواند به معنای درخواست او برای دعا کردن در حقش باشد. می تواند تعبیر خاصی هم نداشته باشد و تنها بخاطر افکارتان این خواب را دیده باشید.

 2. بهار می گوید

  سالم. امروز صبح بعد از نمار و دعا خواب دیدم که داییمخانوم وبعد از اونا پدرم جایی بودن که گویا فردا صبح ش قرار بود، برن مکه…لباس‌های احرام سفیدشان رو هم دیدم که روی طنابی آماده گذاشته بودن با دمپایی ها….البته که اونجا یی هم که بودم خیلی همه چیز تمیز بود، امروز ۱۷ذیقعده بود، که این خواب دیدم h

 3. زینب می گوید

  سلام
  من خواب دیدم که به خانه ی خدا رفتم داخل کعبه البته و داخل اون یه تخت خواب بود بعدش اول تعجب کردم و بعدش باگریه ازخداخواستم که منو به ارزومبرسون البته مادرم هم داخل کعبه البته تو خواب دیدم

 4. رحمتی می گوید

  با سلام . من خانمی مجرد هستم نوزدهم دی خواب دیدم با مادر ،خواهر و یکی از نزدیکان مکه هستیم در کنار کعبه البته کعبه شبیه کعبه نبود بیشتر شبیه یه زیارتگاه بود اما تو اون خواب به کعبه تعبیر میشد
  . من حواسم به حرف زدن با خواهرم بود که مادرم گفت حواست کجاس به زیارتت برس . متوجه زیارت شدم زبانم کاملا از بیان کلمات قاصر بود تو حال خودم نبودم که صدای اون فامیلمون منو متوجه خودش کرد که با وحشت به مادرم گفت دخترت… ! منم که غرق زیارت انگارروح از بدنم جدا شده بود . به خودم نگا کردم با خنده و شوخوخی به خودم گفتم راس میگه چقد بی روح شدی انگار مردی و خنده ای از سرخوشی کرد .
  اومدن از دیوار کعبه جدام کردن دوباره یکی شدم . بلند شدم رفتم داخل کعبه . هر کاری میکردمزبونم حرف بزنه نمیشد انگار قلبم داشت حرف میزد داخل کعبه با هزاران هزار شمع روشن بود ویه نور زردهمه جا رو گرفته بود. زمان خواب موقع اذان صب بود .
  ممنون میشم تعبیر خوابم رو بفرمایین .
  من ادم مذهبی هستم اما به ندرت خواب زیارت میبینم .

  1. سارا محمدی می گوید

   سلام دوست عزیز
   خواب شما بسیار معنوی و خوبه اما تعبیر دقیق خواب ها از عهده هرکسی برنمیاد. بظور کلی دیدن خواب اماکن مقدسی چون خانه خدا و حرم اهل بیت تعبیر خوبی داره و میتونه برآورده شدن حاجات، برطرف شدن غم ها و مشکلات باشه.

 5. Nafiseh می گوید

  سلام روزتون بخیر
  من خواب دیدم که رفتم مکه و داخل خانه خدا کعبه گریه میکنم و اشک از چشمام جاری و از خدا از ته دل میخوام که من به آرزو و هدفم برسونه
  توروخدا اگ میشه بگید تعبیرش چی میشه

  1. سارا محمدی می گوید

   سلام
   همه چیزهایی که در خواب شما دیده شده خوب هستند و تعبیر خوبی دارند، خانه خدا، گریه کردن، طلب حاجت، انشااله که به حاجت و خواسته تون برسید

 6. نرگس باوی می گوید

  سلام خسته نباشین خواب دیدم ک توی هواپیما هستم و دارم میرم به سمت خانه ای خدا
  میشه بگین تعبییر این خواب چیه لطفا

 7. Elika می گوید

  سلام خسته نباشید
  من تو ماه رجب خواب دیدم که رفتم مکه و رفتم داخل خانه خدا برای رفتن به داخلش چند تا نگهبان بود وقتی که من رفتم تو فک میکنم یکی دو نفر ام تونستن بیان تو بعد دیگ اون نگهبانا اجازه ورود به داخل کعبه رو ندادن فقط من و یکی دو نفر دیگ تونستن بیان تو و داخل اونجا ی ضریح طلایی بود برای زیارت کردن من رفتم اونو گرفتم و خیلی گریه میکردم و از خدا میخواستم که کمکم کنه که به هدفم برسم و فقط ام من اون ضریح رو گرفتم تنها بودم دیگ کسی پیش من نبود
  میشه لطف کنید بگید تعبیر خوابم چیه ؟ ممنون میشم ازتون

 8. طلوع می گوید

  سلام
  خواب دیدم با خواهرم داخل کعبه هستیم و داریم از هر جهت کعبه عکس می گیریم و به شدت خوشحالم و درضمن هنگام ورود به کعبه سلام گفتم