تعبیر خواب شیر جنگل ، شیر نر و شیر ماده از معبران بزرگ

اگر در خواب شیر جنگل را ببینید تعبیر های گوناگونی دارد. شیر نر، شیر ماده، بچه شیر هر کدام از این ها تعبیر متفاوتی دارند. در پست های قبل تعبیر خواب های زیادی از حیوانات آورده شده است مانند تعبیر خواب کلاغ، تعبیر خواب جغد و …. . در این پست در مورد تعبیر خواب شیر جنگل صحبت شده است. می توانید هر خوابی که در مورد شیر جنگل دیده اید در پست زیر تعبیر آن را بخوانید.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پلنگ به طور کامل

تعبیر خواب شیر جنگل

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب شیر جنگل را ببینید بسیار خطرناک است و شیر نشانه بی رحمی می باشد. ممکن است از کسی می ترسید که به شما آسیبی برساند و در خواب آن فرد را شبیه به ظاهر شیر می بینید.

تعبیر خواب شیر جنگل به روایت امام صادق(ع)

دیدن شیر در خواب بر سه وجه است: پادشاه، مردی دلیر، دشمن قوی.

تعبیر خواب شیر جنگل به روایت کرمانی

تعبیر خواب شیر جنگل، “پادشاه” می‌باشد.

تعبیر خواب شیر جنگل به روایت یوسف نبی(ع)

اگر در خواب شیر جنگل را ببینید، نشانه آن است که از پادشاه به شما خوبی می رسد و حرمت فراوان بدست می آورید.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر لوک اویتنهاو

اگر در خواب شیر جنگل ببینید نشانه آن است که شما به خاطر زحماتی که کشیده اید به کامیابی دست می یابید.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر آنلی بیتون

دیدن شیر، سلطان جنگل در خواب، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب قورباغه های رنگی

تعبیر خواب جنگیدن با شیر جنگل

تعبیر خواب جنگیرن با شیر جنگل به روایت ابن سیرین

اگر ببینی با شیر می جنگی و بر او غلبه کرده‌ای، یعنی با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد.

تعبیر خواب شیر جنگل چیست؟

تعبیر خواب شیر جنگل – شیر ماده

تعبیر خواب شیر ماده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و اگر ببینید شیر ماده ای را رام کرده‌اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می‌برید.

تعبیر خواب شیر ماده به روایت جابر مغربی

تعبیر شیر ماده در خواب، نشانه زن پادشاه می باشد.

تعبیر خواب شیر جنگل _ شیر نر

تعبیر خواب شیر نر به روایت جابر مغربی

تعبیر شیر نر در خواب، نشانه پادشاه می‌باشد.

اگر در خواب شیر نر ببینید ناشنه آن است که شما احترام بسیار بدست می آورید.

تعبیر خواب دنبال کردن فرد توسط شیر جنگل

ابن سیرین درباره تعبیر خواب شیر جنگل می‌گوید

اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌ کند، ولی به تو نمی‌ رسد، یعنی پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌ شود. اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، یعنی از آن چیزی که می ترسی ایمن می‌ شوی و در امان می‌ مانی.

تعبیر خواب شیر به روایت لوک اویتنهاو

اگر در خواب توسط یک شیر مورد تعقیب واقع شدید، نشانه آن است که شما مورد غضب واقع خواهید شد.

تعبیر خواب شیر جنگل از نظر آنلی بیتون

اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می‌کنید، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.

اگر در خواب ببینید شیری شما را در پنجه‌ های خود اسیر کرده است، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.

تعبیر خواب: تعبیر خواب یا کریم

تعبیر خواب شیر جنگل فردی را گاز بگیرد

تعبیر خواب گاز گرفتن شیر جنگل از نظر جابر مغربی

اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، یعنی دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند.

تعبیر خواب شبیه شدن اعضای بدن به شیر جنگل

تعبیر خواب شبیه شیر شدن به روایت جابر مغربی

اگر ببینی سر تو شبیه سر شیر شده است، یعنی به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌ کنی.

تعبیر خواب شبیه شیر شدن به روایت حضرت دانیال (ع) 

اگر ببینی گردن تو شبیه گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امان تداری و دین داری می‌ باشد.

تعبیر خواب رام کردن شیر جنگل

تعبیر خواب رام کردن شیر از نظر آنلی بیتون

اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده‌ اید، نشانه پیروزی در هر کاری است.

اگر در خواب شیر رام شده ببینید، نشانه این است که شما موفقیت بدست می آورید و بر دشمنان غلبه می کنید.

اگر خودتان بتوانید که شیر را رام کنید که تعبیر این خواب خیلی بهتر خواهد بود.

تعبیر خواب کشتن شیر جنگل

تعبیر خواب کشتن شیر به روایت لوک اویتنهاو

اگر در خواب ببینید که یک شیر کشته اید، نشانه ی آن پیروزی می باشد.

اگر در خواب ببینید یک شیر نر را کشته اید، یعنی به استقلال مالی و موفقیت دست می یابید.

تعبیر خواب شیر جنگل جوان

تعبیر خواب شیر جوان به روایت آنلی بیتون

دیدن شیر جوان در خواب، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کار های خود رسیدگی کنید و به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.

خواب دیدن شیر جنگل_ تعبیر

تعبیر خواب های دیگر:

تعبیر خواب نمک

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر

تعبیر خواب قهقه زدن و خندیدن

تعبیر خواب دختری که شیر جوان ببیند

اگر دختری در خواب شیر های جوان ببیند، نشانه آن است که خواستگارانی درست کار و زیبا خواهد داشت.

تعبیر خواب شنیدن فریاد شیر جنگل

شنیدن غرش و فریاد شیر در خواب، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.

یک مرد خواب غرش شیر نر را ببیند، یعنی او مورد تحسین زن ها قرار می گیرد.

یک زن خواب غرش شیر نر را ببیند، یعنی او پیشرفتی خواهد کرد که اصلا انتظارش را نخواهد داشت.

تعبیر خواب سوار کردن شیر جنگل بر پشت خود

تعبیر خواب شیر از نظر جابر مغربی 

اگر ببینی شیر را روی پشت خودت گذاشته‌ ای، یعنی بر دشمن پیروز می‌ شوی.

تعبیر خواب سوار شدن بر پشت شیر جنگل

تعبیر خواب شیر به روایت حضرت دانیال (ع) 

اگر ببینی سوار شیر شده‌ ای، یعنی احترام و منزلت کاملی به دست می‌ آوری .

تعبیر خواب سوار شیر شدن از نظر آنلی بیتون

اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده‌ اید، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختی‌ های زندگی ایستادگی خواهید کرد.

تعبیر خواب بچه شیر جنگل

تعبیر دیدن شیر جنگل در خواب

اگر در خواب ببینید یک ماده شیر با بچه هایش در خانه شما هستند، نشانه خوشبختی و خوش اقبالی می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.