متن تبریک تولد پدربزرگ به انگلیسی با ترجمه

مجموعه 23 جمله انگلیسی زیبا و متن تبریک تولد پدربزرگ با ترجمه

یافتن روشی برای تبریک گفتن تولد پدربزرگ با این متن های تولد از همیشه آسان تر می شود. پدربزرگ یک فرد خاص با جایگاهی منحصربه فرد در خانواده است اما گاهی اوقات کلمات درست برای این شرایط به ذهن شما نمی رسند. شما می توانید از این جملات زیبا انگلیسی برای تبریک تولد به پدر بزرگ تان استفاده کنید و به بهترین نحو احساسات خودتان را بیان کنید.

جملات زیبا و متن تبریک تولد برای پدربزرگ به انگلیسی

1. I hope this day will bring you all the joy and happiness you so richly deserve. Sit down, relax and enjoy yourself surrounded by your family and friends to whom you mean so much.

1- امیدورام که امروز تمام شادی و خوشحالی که لایقش هستی را با خود بیاورد. بشین، استراحت کن و از بودن در میان خانواده و دوستانت که برایشان بسیار ارزشمند هستی، لذت ببر.

2. Grandpa, you mean so much to all of us. Thank you for you do for us. Today is for you to relax, enjoy your special day as we look after you.

2- پدربزرگ، تو برای همه ما خیلی عزیزی. بابت همه کارهایی که برای ما کردی، ازت ممنونیم. امروز را استراحت کن و از این روز خاص لذت ببر.

3. Happy birthday Grandpa, Thank you for the way you take the time to care for us. Thank you for your wit and wisdom which brightens every day. Enjoy this special occasion.

3- تولدت مبارک پدربزرگ. از این که وقت خودت را برای مراقبت از ما سپری کردی، ممنونیم. بابت هوش و خردت که هر روز ما را روشن تر می سازد، سپاسگذاریم. از این مناسبت خاص لذت ببر.

4. May this day bring you everything you desire. May it be filled joy and laughter as you share this special occasion with those dearest to you. Happy birthday Grandpa.

4- ای کاش هر آنچه که می خواهی امروز به حقیقت بپیوندد. ای کاش امروز سرشار از شادی و لبخند باشد چراکه این مناسبت خاص را با عزیزترین افراد زندیگت سهیم هستی. تولدت مبارک پدربزرگ.

5. Have a wonderful birthday Grandpa, on this day may all your dreams come true as you celebrate with those you love. Happy Birthday.

5- تولد فوق العاده ای داشته باشی پدربزرگ. ای کاش امروز تمام رویاهایت به حقیقت بپیوندند چنانکه این روز را با کسانی که دوست داری جشن می گیری. تولدت مبارک.

متن تبریک تولد انگلیسی به پدر بزرگ

Happy Birthday Grandpa

6. I hope you enjoy a wonderful birthday Grandpa. May today and every day be filled with everything that makes you happy. The love of family, the joy of friends, and the warmth of the sun.

6- امیدوارم که از یک تولد فوق العاده لذت ببری. امیدورام که امروز و هر روز زندگیت سرشار از شادی، عشق خانواده، مسرت دوستان و گرمای خورشید باشد.

7. Grandpa, you have always been there for me. You held me when I was a baby, picked me up when I fell over as a toddler, and cared for me throughout my life. Enjoy this special day you so richly deserve.

7- پدربزرگ، تو همیشه در کنار من بوده ای. وقتی بچه بودم من را بغل می کرید و وقتی زمین می خوردم، مرا بلند می کردی و تما زندگی هوای من را داشتی. از این روز به خصوص لذت ببر که به شدت لایقش هستی.

8. Grandpa, we have so many sweet memories together. You have been with me throughout my life, guiding me and teaching me so many things. May the year ahead be full of everything you love.

8- پدربزرگ، ما خاطرات شیرین زیادی با هم داریم. تو در تمام طول زندگی در کنار من بوده ای و مرا راهنمایی کرده ای و چیزهای فراوانی به من آموخته ای. امیدورام سال پیش رو سرشار از هر آن چیزی باشد که عاشقش هستی.

9. Grandpa, as you celebrate today may I take this opportunity to thank you for all you have done for me over the years. I hope that today you will know how much I love you. I wish you a fantastic year ahead.

9- پدربزرگ، چنان چه این روز را جشن می گیری، از این فرصت استفاده می کنم تا برای تمام کارهایی که در طی این سال ها انجام داده ای، ازت تشکر کنم. امیدورام که امروز بدانی که چقدر دوستت دارم. آرزوی سالی خارق العاده را برایت دارم.

10. Thank you Grandpa for the many sweet memories you have given me. May the year ahead be filled with many more sweet memories we can cherish forever. Happy birthday.

10- برای خاطرات شیرینی که برای من ساخته ای، ازت سپاسگذارم. امیدورام که سال پیش رو سرشار از خاطرات شیرین دیگری باشد که برای همیشه می مانند. تولدت مبارک.

جملات زیبا و متن های انگلیسی جدید برای تبریک تولد پدربزرگ

11. Your special day has come around again. I hope, Grandpa that you know just how much you mean to me. I wish that your year ahead may bring you all the happiness you desire.

11- روز مخصوص تو باز فرارسیده است. امیدورام که بدانی چقدر برای ما ارزشمند هستی. آرزو می کنم که سال پیش رو تمام خوشحالی که شایسته اش هستی را برایت به همراه داشته باشد.

12. Grandpa, this wonderful day is yours to spend as you desire. May it bring you all the happiness and joy you could wish for. Relax, enjoy your special day, and remember that I love you. Happy birthday.

12- پدربزرگ، این روز فوق العاده مخصوص توست. امیدوارم که سرشار از شادی و خوشحالی برایت باشد. استراحت کند و از این روز خاص لذت ببر و به یاد داشته باش که دوستت دارم. تولدت مبارک.

13. Grandpa today is your day. You can do whatever will bring you most joy and delight. You do so much for everyone else, now is the time to let me spoil you all day long. Happy birthday.

13- پدربزرگ امروز روز توست. می توانی هر آنچه برایت شادی و لذت به همراه دارد را انجام دهی. تو برای دیگران خیلی زحمت کشیده ای و حالا نوبت آن رسیده که اجازه دهی من روزت را خراب کنم. تولدت مبارک.

14. As your birthday comes around again Grandpa, it’s time to remember how much you mean to all of us. Thank you for all the little things you do that bring us joy throughout the year, now you can enjoy your special day surrounded by everyone that loves you.

14- با فرارسیدن روز تولدت پدربزرگ، وقت آن رسیده که به یاد بیاوری چقدر برای ما ارزشمند هستی. به خاطر تمام کارهای کوچک شادی بخشی که انجام داده ای، ازت سپاسگذاریم و امروز می توانی از این روز خاص همراه با کسانی که دوستت دارند، لذت ببری.

15. At this special time of year, may your heart be full of joy as your friends and family gather around to remember how much you mean to every one of us. Every blessing for the year ahead Grandpa. Happy birthday.

15- در این زمان بخصوص از سال، امیدورام قلبت مملو از شادی شود چنانچه دوستان و خانواده ات دور هم جمع می شوند تا یادآوری بر ارزش و جایگاه ات برای آن ها باشد. با بهترین آرزوها برای سال پیش رو، پدربزرگ تولدت مبارک.

Birthday Greetings for Grandfather

زیباترین جملات و متن ها برای تبریک تولد پدربزرگ به زبان انگلیسی

16. Have a fantastic birthday Grandpa may your heart be blessed with joy as you celebrate your birthday with those nearest to you. Happy birthday.

16- تولد خارق العاده ای داشته باشی پدربزرگ. امیدورام قلبت با شادی برکت یابد چنانچه تولدت را یا نزدیکترین افراد زندگیت جشن می گیری. تولدت مبارک.

17. Grandpa, may your birthday be filled with many joyful hours, and the coming year be blessed with happiness for you. I love you Grandpa, Happy birthday.

17- پدربزرگ، امیدورام تولدت سرشار از ساعت های شادی بخش باشد و سال پیش رو با خوشحالی برای تو برکت یابد. دوستت دارم پدربزرگ و تولدت مبارک.

18. Grandpa, we are lighting the candles and celebrating your special day. It’s only once a year, so let me take this opportunity to remind you how important you are. Thank you for all you do for me. Happy birthday Grandpa.

18- پدربزرگ، ما شمع ها را روشن می کنیم و امروز را برای تو جشن می گیریم. تنها یکبار در سال اتفاق می افتد و بگذار تا از این فرصت بدست آمده استفاده کنم و بگویم که چقدر برای من مهم هستی. بابت همه کارهایی که برایم انجام داده ای ازت ممنونم. تولدت مبارک پدربزرگ.

19. Grandpa, may your day be filled with happiness, and the year ahead with never-ending joy. You deserve it so much. Thank you for the thoughtful way you care for me. Happy birthday.

19- پدربزرگ، امیدورام امروز سرشار از خوشحالی باشد و سال پیش رو سالی با شادی بی پایان باشد. تو لایقش هستی. به خاطر مراقبت از من، سپاسگذارم. تولدت مبارک.

20. Keep smiling Grandpa, I love you and I want to wish you a very happy birthday. May the coming year bring you every happiness.

20- به لبخند زدن ادامه بده پدربزرگ. دوستت دارم و برایت تولدی بسیار مبارک آرزو می کنم. امیدوارم سال پیش رو برایت با شادی همراه باشد.

21. Grandpa, let all your dreams be bright and light up your life like your birthday candles. Have a great birthday.

21- پدربزرگ، بگذار تمام رویاهایت بدرخشند و همانند شمع های کیک تولد زندگیت را روشن سازند. تولد عالی داشته باشی.

22. It’s your birthday Grandpa. We’ve spent so many years together, shared so many memories. May this day bring you joy as you celebrate. In the coming year may we make many more precious memories together.

22- امروز تولدت است، پدربزرگ. ما سال های زیادی را با هم سپری کرده ایم  و خاطرات زیادی با هم داریم. امیدوارم امروز با خود شادی به همراه داشته باشد. آرزو می کنم در سال پیش رو خاطرات گرانبهای بیشتری با هم بسازیم.

23. There are so many important things that I’ve learned from you Grandpa. Happy Birthday, and every blessing for next year.

23- چیزهای مهم بسیاری هستند که از شما آموخته ام. تولدت مبارک و با آرزوی بهترین ها برای سال آینده.

 

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید